Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.985, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) απορρίπτει κατά καιρούς τα επεξεργασμένα λύματα στη θάλασσα.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αδειοδοτηθεί η απόρριψη των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα, με ποιους όρους και ποιες είναι οι ποσότητες που απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως τα τελευταία 10 χρόνια.»

Απάντηση ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.985, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερ. 20 Απριλίου 2010, σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη και σας ενημερώνω τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια εφαρμογής των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων 2002-2009 έχει χορηγηθεί Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) για την επεξεργασία αστικών λυμάτων και Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων από τον σταθμό του ΣΑΛΑ. Η ισχύς των δύο πιο πάνω Αδειών άρχισε στις 3.4.2008 και η διάρκειά τους είναι τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 2 4.2012.

Σύμφωνα με τον όρο 15 της Άδειας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σε περίπτωση που τα επεξεργασμένα λύματα δεν είναι δυνατό να διατεθούν για άρδευση κατά τους χειμερινούς μήνες (από την πρώτη Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου) επιτρέπεται να διατίθενται στη θάλασσα μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού, με την προϋπόθεση ότι:

(α)     Πριν την έναρξη της απόρριψης να ενημερώνονται ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο Διευθυντής του ΣΑΛΑ, ο Έπαρχος Λεμεσού και ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

(β)     Τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά όρια τα οποία έχουν καθοριστεί ειδικά για την περίπτωση της απόρριψης στη θάλασσα.

(γ)     Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού της θάλασσας, στο σημείο απόρριψης δύο φορές το χρόνο, πριν και μετά την περίοδο απόρριψης.

(δ)     Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει την ευθύνη να διατηρεί στοιχεία για τις ποσότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τριτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων που τυχόν απορρίπτονται στην θάλασσα.

Οι ετήσιες ποσότητες επεξεργασμένων λυμάτων που έχουν απορριφθεί στη θάλασσα από τον Σταθμό Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων του ΣΑΛΑ είναι οι ακόλουθες:

Έτος 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

m3

2.404.183

2.286.503

1.831.932

969.653

108.255

919.340

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»

 

EX/ΓΕ/AP-23.06.009.04.985