Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.587, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα των Αγίων Βαβατσινιάς ζητά την ολοκλήρωση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος με την κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων. Ήδη έχει κατασκευασθεί όλο το σύστημα των σωληνώσεων του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος. Μάλιστα, εξ όσων πληροφορούμαι, το κοινοτικό συμβούλιο έχει ενημερωθεί ότι μπορεί να κατασκευαστεί στην περιοχή τους ένας νέος τύπος βιολογικού σταθμού για μικρές κοινότητες με ελάχιστο λειτουργικό κόστος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί η κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στο κεντρικό αποχετευτικό της κοινότητας των Αγίων Βαβατσινιάς.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012 της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.587, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.587 και ημερομηνία 14.3.2012, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας ημερομηνίας 20.3.2012 και επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

(α)    Αρμόδιο Κυβερνητικό Τμήμα για την εκτέλεση των αποχετευτικών συστημάτων/ βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και ελέγχων λειτουργίας του σχετικού κονδυλίου στον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και κατ’ επέκταση το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(β)    Το αποχετευτικό δίκτυο εντός της κοινότητας των Αγίων Βαβατσινιάς κατασκευάστηκε το 2009, με σκοπό να δημιουργηθεί σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με μακρόφυτα και χλωρίωση σε τεμάχιο λίγο έξω από την Κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς. Τα λύματα θα μεταφέρονταν στο σύστημα επεξεργασίας μέσω κεντρικού αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων, το οποίο θα κατασκευαζόταν σε δύο άλλα τεμάχια. Για το εν λόγω σύστημα εκπονήθηκε Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον το 2003 και εκδόθηκε Γνωμάτευση υπό συγκεκριμένους όρους. Πρόσφατα το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίων Βαβατσινιάς πρότεινε, αντί να κατασκευαστεί το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με μακρόφυτα, να κατασκευαστεί Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων στα τεμάχια όπου αρχικά θα κατασκευαζόταν το αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προχώρησε στην εκπόνηση σχετικής Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, την οποία υπόβαλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και η οποία εξετάστηκε από την Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 27.3.2012 και αναμένεται η Γνωμάτευση.

(γ)    Λόγω των οικονομικών δυσκολιών, το Κράτος προέβη σε περικοπές στον Κρατικό Προϋπολογισμό, το 2010, το 2011 όσο και το 2012, και κατά συνέπεια έχουν ανασταλεί όλα τα αποχετευτικά έργα σε Αγροτικές Κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων και οι οποίες δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά Λύματα.

(δ)    Επειδή η υλοποίηση και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων θεωρείται υψίστης προτεραιότητας,εφόσον θα καταστεί δυνατή η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και θα επιλυθούν τα σοβαρά αποχετευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κοινότητα, και κατόπιν εισήγησης του Κοινοτικού Συμβουλίου Βαβατσινιάς όπως τα κονδύλια της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό 2012 για την εκτέλεση διαφόρων Αναπτυξιακών Έργων στην Κοινότητα Βαβατσινιάς (€75.000), διατεθούν για την κατασκευή του Βιολογικού Σταθμού, ο Έπαρχος Λάρνακας,σε συνεννόηση και με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, έχει υποβάλει εισήγηση προς το Υπουργείο Οικονομικών για εξασφάλιση και/ή μεταφορά στο σχετικό άρθρο του Τ.Α.Υ. των υπό αναφορά πιστώσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση έναρξη της διαδικασίας κατασκευής του Σταθμού εντός του 2012.»

ΣΘ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.587