Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.68 ):

(ε)      Αξιοποίηση όμβριων υδάτων.   Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στην Έκθεσή μας για το 2008, στα πλαίσια της διερεύνησης τρόπων αξιοποίησης των όμβριων υδάτων, το ΤΑΥ ανέθεσε το 2009, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, σε κοινοπραξία συμβούλων, την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Η τελική έκθεση υποβλήθηκε στο ΤΑΥ στις 30.12.2009. Ανάμεσα στις κυριότερες διαπιστώσεις της μελέτης είναι ο κατατεμαχισμός αρμοδιοτήτων για τη συλλογή και απορροή των όμβριων υδάτων και γίνονται εισηγήσεις, μεταξύ άλλων, για παροχή κινήτρων για τη συγκομιδή όμβριων υδάτων σε επίπεδο οικοδομής και επιβολή προστίμων για τη ρύπανση των υδάτων μέσω μολυσμένων απορροών.

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το Τμήμα με βάση τα συμπεράσματα και εισηγήσεις της μελέτης.  Ο Διευθυντής του Τμήματος μας ενημέρωσε ότι το ΤΑΥ έχει προβεί σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και προωθεί την ετοιμασία εισηγήσεων για υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, σύμφωνα με συμπληρωματική έκθεση που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2010, το κόστος αξιοποίησης των όμβριων υδάτων εκτιμάται στα €2,2 εκ. ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.  Βάσει των εκτιμήσεων των μέσων αξιοποιήσιμων ποσοτήτων νερού, οι οποίες ανέρχονται από 129.600 μέχρι 193.600 κ.μ. ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο για τις έξι περιοχές που περιλαμβάνονται στη μελέτη, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το εξεταζόμενο μέτρο διαφοροποίησης της υφιστάμενης πρακτικής απορροής των όμβριων υδάτων δεν κρίνεται οικονομικά αποδοτικό, και ότι η αξιοποίηση των όμβριων υδάτων σε αστικές περιοχές θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο οικίας.