Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 92:
(α) Γενικά. Κατά τη διάρκεια του έτους οι μονάδες αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακος αναβαθμίστηκαν, με αποτέλεσμα η ονομαστική ημερήσια δυναμικότητα τους να αυξηθεί από 40.000 κ.μ. και 52.000 κ.μ. νερού σε 50.000 κ.μ. και 62.000 κ.μ. νερού, αντίστοιχα.
Στις 15.4.2009, συμπληρώθηκε η β΄φάση αναβάθμισης της μονάδας αφαλάτωσης Δεκέλειας, με αποτέλεσμα η ονομαστική ημερήσια δυναμικότητά της να ανέλθει στα 60.000 κ.μ. νερού. Επίσης από το Δεκέμβριο του 2008 τέθηκε σε λειτουργία η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, με δυναμικότητα παραγωγής 20.000 κ.μ. νερού ημερησίως, ενώ τον Ιανουάριο του 2009 τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας των γεωτρήσεων του Γαρύλλη, δυναμικότητας 10.000 κ.μ. νερού ημερησίως. Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο του 2010 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η κινητή μονάδα αφαλάτωσης της Πάφου, δυναμικότητας 30.000 κ.μ. νερού ημερησίως.
Το κόστος για την αγορά νερού το 2008 από τις μονάδες αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας ανήλθε σε €36,3 εκ. και αντιπροσωπεύει την αξία 33,2 εκ. κ.μ. νερού, σε σύγκριση με €26,7 εκ. για 23 εκ. κ.μ. το 2007.
Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερ. 6.2.2008, ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο, με τη μέθοδο Β.Ο.R (Built-Operate-Remove), δυναμικότητας 20.000 κ.μ. νερού την ημέρα. Στις 26.2.2009, δύο μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου με βάση την προηγούμενη απόφαση του, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας από 20.000 σε 30.000 κ.μ. νερού την ημέρα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την σχετική πρόταση, η υδατική κατάσταση για το 2009 κρίθηκε ότι εξακολουθούσε να είναι άσχημη αφού, με τα μέχρι τότε δεδομένα, η βροχόπτωση συνέχιζε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, να είναι χαμηλότερη της κανονικής.
Λαμβάνοντας υπόψη την μετέπειτα ικανοποιητική βροχόπτωση, καθώς και τα αποθέματα νερού στα φράγματα Ασπρόκρεμμου και Κανναβιούς, ζήτησα τον Ιούλιο του 2009 όπως ενημερωθώ από το Διευθυντή του Τμήματος κατά πόσο εξακολουθούσε να υφίσταται-κατά την άποψή του-η αναγκαιότητα αύξησης της δυναμικότητας της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου (τρία χρόνια) και το ψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η αγορά νερού από την κινητή μονάδα αφαλάτωσης σε σχέση με το κόστος προμήθειας του από τα φράγματα.
Ο Διευθυντής του Τμήματος με πληροφόρησε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα των αφαλατώσεων που εκπονήθηκε σε εφαρμογή της πολιτικής απόφασης για απεξάρτηση των υδατοπρομηθειών από τις καιρικές συνθήκες, πριν το τέλος της πιο πάνω συμφωνίας, θα τεθεί σε λειτουργία η μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης Πάφου δυναμικότητας 40.000 κ.μ./ημέρα για να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Πάφου.
Οι παρατηρήσεις μου για τις μονάδες αφαλάτωσης Λεμεσού, Πάφου και κινητής μονάδας για τις ανάγκες της επαρχίας Λεμεσού, αναφέρονται εκτεταμένα πιο κάτω: