Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.288 ):

(β)     Κατασκευή του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας. Φάση Α. Αριθμός Προκήρυξης PS/C/501.
Από επιτόπιο έλεγχο στο έργο, τον Μάιο 2009, παρατηρήσαμε ότι η πρόοδος των εργασιών, η έναρξη των οποίων έγινε στις 19.5.2008 με ημερομηνία αποπεράτωσης την 2.11.2009 και ποσό συμβολαίου €4.891.725, παρουσιάζει καθυστέρηση (3-4 μήνες), μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται στην ανάγκη για σταθεροποίηση του υπεδάφους – που κρίθηκε ακατάλληλο – με στρώση στέψης και λιθοριπής. Για το θέμα αυτό, παρόλο που στο συμβόλαιο προβλεπόταν ότι σε περιπτώσεις όπου το υπέδαφος είναι άργιλος ή όταν ο υδροφόρος ορίζοντας ευρίσκεται κοντά στο επίπεδο εκσκαφής τοποθετείται με οδηγίες του Μηχανικού, στρώση στέψης ή λιθοριπής πάχους 200 χιλ., με την έναρξη των εργασιών εκσκαφής διαπιστώθηκε ότι η πρόνοια του συμβολαίου δεν ήταν επαρκής για σταθεροποίηση του υπεδάφους.

Ο Μηχανικός του έργου με επιστολή του προς την Τ.Ε.Α.Α. την πληροφόρησε ότι, ως αποτέλεσμα του πιο πάνω θέματος, προέκυψε αύξηση των ποσοτήτων που περιλήφθηκαν στο Δελτίο Ποσοτήτων του συμβολαίου (στρώση στέψης από 3840m³ σε περίπου 9000m³ και λιθοριπή από 1950m³ σε περίπου 18000m³).

Αντίστοιχα αυξήθηκαν και οι ποσότητες των εργασιών της γενικής εκσκαφής, της απομάκρυνσης εκσκαφέντος υλικού και της κατασκευής επιχωμάτων. Το ποσό που απαιτείται για την εκτέλεση των πιο πάνω επιπλέον εργασιών υπολογίζεται από τον Μηχανικό σε περίπου €444.000.

Τον Ιούνιο 2009, με επιστολή μας προς τον Διευθυντή του Τμήματος παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:

(i) Οι σχετικές εργασίες εκτελούνται χωρίς ακόμα να έχει ληφθεί η επίσημη θέση του Μελετητή, καθώς και οι απαραίτητες εγκρίσεις με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες και σύμφωνα με την απόφαση της Τ.Ε.Α.Α. ημερομηνίας 13.11.2008.

(ii) Δεν λήφθηκαν υπόψη από τον Μελετητή, αλλά ούτε και από το Τμήμα κατά το στάδιο ετοιμασίας της μελέτης, οι εμπειρίες από το προηγούμενο συμβόλαιο στον ίδιο δρόμο, Δρόμος Λάρνακας – Δεκέλειας Φάση Β, στον οποίο παρουσιάστηκε παρόμοιο πρόβλημα, δηλαδή ανάγκη για σταθεροποίηση του υπεδάφους.

Τον Ιούλιο 2009, η Κ.Ε.Α.Α. ενέκρινε την πιο πάνω αλλαγή έναντι του ποσού των €443.975. Ο Εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για χρονικές και οικονομικές αποζημιώσεις λόγω της αύξησης των ποσοτήτων.

Τον Οκτώβριο 2009, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι ο Μηχανικός του έργου μετά την διαπίστωση του προβλήματος ενημέρωσε σχετικά τον Μελετητή του έργου, ο οποίος δεν έκρινε αναγκαίο να τοποθετηθεί γραπτώς επί του θέματος με βάση την πληροφόρηση που είχε από τον Μηχανικό. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η μελέτη του έργου καθώς και ο έλεγχος της έγινε από ομάδα μελέτης του Δήμου Λάρνακας χωρίς την ανάμιξη του Τμήματος.

Τον Δεκέμβριο 2009, η Κ.Ε.Α.Α. ενέκρινε για το πιο πάνω θέμα την παραχώρηση στον Εργολάβο παράτασης χρόνου 67 εργάσιμων ημερών με αποζημίωση. Τον Απρίλιο 2010, ο Εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για οικονομικές αποζημιώσεις ύψους €861.000 η οποία εξετάζεται από τον Μηχανικό του έργου.