Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 195):

(β)     Πεζογέφυρες (2) και πεζόδρομος/ποδηλατόδρομος κατά μήκος της όχθης του Πεδιαίου στη Λακατάμια. Η κατασκευή του έργου άρχισε τον Ιούνιο 2004 έναντι ποσού £318.697 (€544.526). Το Νοέμβριο 2005 με επιστολή μας προς το Διευθυντή του Τμήματος, παρατηρήσαμε ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών έγιναν πολλές αλλαγές και επιπρόσθετες εργασίες, με αποτέλεσμα την υποβολή από τον Εργολάβο απαίτησης – με βάση τον προκαταρκτικό τελικό λογαριασμό που υπέβαλε το Μάιο 2006 –της τάξης των £200.000 (€341.720) για τις αλλαγές και £120.000 (€205.000) για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στο έργο και για άλλα θέματα. Οι απαιτήσεις του Εργολάβου εξετάστηκαν από το Τμήμα και στάληκαν το Δεκέμβριο 2006 στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (Κ.Ε.Α.Α.). Η Επιτροπή αποφάσισε όπως αναβάλει τη συζήτηση του θέματος ώστε να ετοιμαστεί ολοκληρωμένη έκθεση από το Τμήμα με όλα τα εκκρεμή θέματα του έργου. Κατά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή διαφάνηκαν ευθύνες του Σύμβουλου Μελετητή για ελλιπή μελέτη και του Δήμου Λακατάμιας ο οποίος όρισε τον Μελετητή και σε συνεργασία μαζί του έγινε αποδεκτή η έναρξη εργασιών χωρίς τη διεξαγωγή εδαφολογικής μελέτης, η οποία έγινε εκ των υστέρων.

Το Μάρτιο 2009 η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων απέστειλε στην Κ.Ε.Α.Α. σημείωμα για έγκριση επιπλέον εργασιών ύψους €212.669, πέραν του ποσού €54.207 που ενέκρινε η ίδια. Η Κ.Ε.Α.Α. αποφάσισε τον Απρίλιο 2009 όπως εγκρίνει την πληρωμή ποσοστού 90% του πιο πάνω ποσού και την καταβολή του υπόλοιπου 10% μετά τον έλεγχο του τελικού λογαριασμού του έργου από την Υπηρεσία μας.

Μετά την αποστολή του λογαριασμού από το Τμήμα, η Υπηρεσία μας διεξήγαγε δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2010. Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, το Τμήμα καθόρισε ως τελικό ποσό του λογαριασμού τα €762.199 (£446.095). Αυτός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιπλέον εργασίες €179.413 (£105.006), χρηματοδοτικά έξοδα τόκων €22.483 (£13.159) και αποζημιώσεις €3.118 (£1.825). Στις 18.3.2010 ο Εργολάβος απέστειλε επιστολή στο Τμήμα μέσω του δικηγόρου του, με την οποία γνωστοποιεί ότι διαφωνεί με το ποσό του λογαριασμού όπως διαμορφώθηκε και παραπέμπει τη διαφορά που προκύπτει από την εν λόγω διαφωνία στη δικαιοσύνη. Το Τμήμα μας πληροφόρησε ότι ο τελικός λογαριασμός πληρώθηκε στις 28.9.2010. Ο Εργολάβος διαφώνησε με το ποσό του λογαριασμού αλλά δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από μέρους του.