Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.284 ):

(β)     Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας. Τον Ιούνιο 2000, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης για τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας με βάση προτεινόμενη όδευση. Τον Ιούλιο 2002, λόγω ενστάσεων του Δήμου Λατσιών και των Κοινοτικών Συμβουλίων Τσερίου και Δευτεράς, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια δεύτερης περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης υιοθετώντας νέα όδευση (νότια). Τον Φεβρουάριο 2004, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση τρίτης όδευσης (βόρεια) η οποία να μελετηθεί από περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής πλευράς συγκριτικά με τη νότια όδευση.

Οι πιο πάνω μελέτες καθώς και η συγκριτική έκθεση στάλθηκαν στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για μελέτη και αξιολόγηση. Τον Ιούνιο 2005, δόθηκε η Γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, σύμφωνα με την οποία, η βόρεια όδευση είχε συγκριτικά λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την νότια όδευση και πρόσφερε πιο αξιόλογα οφέλη σε πολλούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς.

Τον Σεπτέμβριο 2005, το Υπουργικό Συμβούλιο ακύρωσε τη νότια όδευση και ενέκρινε την υιοθέτηση της βόρειας όδευσης ως καταλληλότερης. Περαιτέρω αποφάσισε όπως προκηρυχθούν προσφορές για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου καθώς και της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Μέχρι τον Ιούνιο 2006, είχε δαπανηθεί από το Τμήμα ποσό περίπου £200.000 για τη διενέργεια των περιβαλλοντικών και τεχνοοικονομικών μελετών.

Αναφορικά με την πρόοδο της μελέτης παρατηρήσαμε ότι έχει προκύψει σημαντική καθυστέρηση λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στον καθορισμό της τελικής χάραξης του αυτοκινητόδρομου και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Το Τμήμα μάς πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση αυτή κρίνεται δικαιολογημένη δεδομένης της πολυπλοκότητας του έργου, της φύσης της μελέτης, των πολλών αλληλένδετων τεχνικών προβλημάτων και περιορισμών καθώς και των ενστάσεων/αιτημάτων των επηρεαζόμενων Δήμων και Κοινοτήτων.

Τον Φεβρουάριο 2010, η Κ.Ε.Α.Α. ενέκρινε παράταση χρόνου 132 εβδομάδων στη συμπλήρωση της μελέτης αναθεωρώντας τους χρόνους υποβολής των Ενδιάμεσων Εκθέσεων. Η προώθηση των διαδικασιών έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών για τις πρώτες φάσεις του έργου αναμένεται να γίνει εντός του 2012 - 2013 νοουμένου ότι δεν θα παρατηρηθεί περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης και στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων και εφόσον θα έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις.