Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 287):

(α)     Κατασκευή της Λεωφόρου Αρχαγγέλου. Αρ. Σύμβ. PS/C/455. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 17.10.2008 με ημερομηνία αποπεράτωσης τις 14.10.2010 έναντι ποσού συμβολαίου €18.399.000.

Τον Νοέμβριο 2009, με επιστολή μας προς τον Διευθυντή του Τμήματος παρατηρήσαμε ότι η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε σημαντική καθυστέρηση    (5-6 μήνες), μέρος της οποίας οφείλετο στην ανάγκη για τροποποίηση των σχεδίων λόγω αδυναμιών/ παραλείψεων της μελέτης του έργου που έγινε από το Τμήμα, παρόλο που στα πλαίσια των διαδικασιών συγχρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έγγραφα προσφορών ελέγχθηκαν από το Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων υπό την ιδιότητά του ως Ενδιάμεσου Φορέα για το συγκεκριμένο έργο.

Περαιτέρω με την επιστολή μας παρατηρήσαμε ότι μέχρι τον συγκεκριμένο χρόνο είχαν προωθηθεί από το Μηχανικό του έργου και εγκριθεί από την Τ.Ε.Α.Α. και Κ.Ε.Α.Α., 39 αλλαγές. Η αξία των εργασιών που επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές, ανέρχεται στο ποσό των €1.990.111. Λόγω των πιο πάνω αλλαγών αναμένεται αύξηση της δαπάνης του έργου κατά περίπου €800.000. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ο Εργολάβος απέστειλε στο Μηχανικό του έργου αριθμό ειδοποιήσεων για πρόθεση υποβολής απαιτήσεων για παράταση χρόνου και οικονομικές αποζημιώσεις.

Τον Μάιο 2010, η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων μας πληροφόρησε ότι η μελέτη του έργου βασίστηκε σε ρυθμιστικό σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας το 1992. Για πολλά χρόνια η υλοποίηση του έργου προσέκρουε σε προβλήματα απαλλοτριώσεων και άλλες αντιδράσεις ενώ κατά την μακρά περίοδο της εκπόνησης της μελέτης, αυτή δέχθηκε πολλές και σημαντικές αλλαγές. Η Υπουργός μας πληροφόρησε επίσης ότι με βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, το Τμήμα Ελέγχου εξέτασε πριν την προκήρυξη των προσφορών την πληρότητα, ορθότητα και επάρκεια των σχεδίων, των τεχνικών προδιαγραφών και των δελτίων ποσοτήτων καθώς και την ορθότητα των παραδοχών της μελέτης και των κωδικών/κανονισμών/προτύπων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Κατά την εξέταση αυτή υποδείχθηκε στο μελετητή πολύ μεγάλος αριθμός παρατηρήσεων οι οποίες ενσωματώθηκαν στην τελική μελέτη και απάμβλυναν σημαντικά το πρόβλημα που εκ των υστέρων διαφάνηκε.

Η Υπουργός μας πληροφόρησε περαιτέρω ότι το έργο παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση, που υπολογίζεται σε 7 μήνες, η οποία αναμένεται να αυξηθεί σε  13 μήνες αν ληφθούν υπόψη λόγοι καθυστέρησης που έχουν προκληθεί αλλά ακόμη δεν έχουν επηρεάσει το έργο γιατί αφορούν μελλοντικές εργασίες. Η καθυστέρηση οφείλεται στον Εργολάβο, στην ανάγκη για τροποποίηση των σχεδίων λόγω αδυναμιών/παραλείψεων της μελέτης του έργου, σε νέες απαιτήσεις της μελέτης, στις εγκαταστάσεις δικτύων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και σε άλλους λόγους.

Η Υπουργός μας πληροφόρησε τέλος ότι μετά από διαβουλεύσεις του Τμήματος με τον Εργολάβο συμφωνήθηκε προκαταρκτικά νέο χρονοδιάγραμμα για σταδιακή συμπλήρωση του έργου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2011 και ότι, δεν αναμένονται νέες σημαντικές τροποποιήσεις των σχεδίων, τονίζοντας ότι έχει ζητήσει από το Τμήμα να λάβει πρόσθετα μέτρα θέτοντας τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε τα προβλήματα από λάθη και παραλείψεις των μελετών να ελαχιστοποιηθούν.