Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.527, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από πρόσφατο περιστατικό τραυματισμού πεζού από ηλεκτρικό σκούτερ, έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα ότι η αστυνομία τον Ιανουάριο του 2014 είχε ζητήσει από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων τη θέσπιση νομικού πλαισίου που να διέπει την κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων δικύκλων και τρικύκλων (σκούτερ). Μέχρι σήμερα η νομοθεσία δεν έχει τροποποιηθεί, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων σκούτερ να είναι ανεξέλεγκτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το νομικό πλαίσιο που να διέπει τη κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων δικύκλων και τρικύκλων και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.527, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εγγράφει μηχανοκίνητα οχήματα, με βάση τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς του, όπως, επίσης, σύμφωνα με τον περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο και τους σχετικούς του Κανονισμούς, νομοθεσίες που είναι εναρμονισμένες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(1) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, νομοθεσία που είναι ταυτισμένη με αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου, “εξαιρουμένων των αναπηρικών τροχοκαθισμάτων και των ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής τους, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δημόσιο δρόμο οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος που δεν πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου και το οποίο κινείται με μηχανική, ηλεκτρική ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια”.

3. Πρόσθετα, με βάση τον Κανονισμό 6(6) της προαναφερθείσας νομοθεσίας “Εάν μηχανοκίνητον όχημα δεν φέρη επ’ αυτού οιαδήποτε διακριτικά σημεία της ταυτότητος, ως προνοείται εις τους παρόντας Κανονισμούς, το γεγονός τούτο θέλει λογισθή ως εκ πρώτης όψεως απόδειξις ότι το όχημα τούτο δεν είναι εγγεγραμμένον, παρέχει δε το δικαίωμα εις οιονδήποτε αστυνομικόν όπως κατακρατήση το όχημα, μέχρις ότου περατωθώσιν αι σχετικαί έρευναι”.

4. Με βάση τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι πιθανή τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, τα οποία δεν μπορούν να εγγραφούν, αφού το εν λόγω πρόβλημα καλύπτεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προνοεί όπως η Αστυνομία μπορεί να κατάσχει και να κατακρατήσει οποιοδήποτε όχημα, το οποίο κυκλοφορεί και δεν φέρει διακριτικά σημεία ταυτότητας, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι εγγεγραμμένο, μέχρι εξακρίβωσης των στοιχείων του.

Εν πάση περιπτώσει το όλο θέμα τυγχάνει χειρισμού σε συνεργασία με την Αστυνομία και σύντομα, σε κοινή συνάντηση θα συμφωνηθούν οι περαιτέρω από κοινού ενέργειες.»