Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.345, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη λειτουργία λατομείου και εργοστασίου ασφάλτου στην περιοχή μεταξύ Μοσφιλωτής και Ψευδά. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι κάτοικοι της γύρω περιοχής εκφράζουν παράπονα αναφορικά τόσο με τη σκόνη που εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία του εργοστασίου και του λατομείου όσο και με το θόρυβο που δημιουργείται εξαιτίας των ανατινάξεων στο λατομείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του λατομείου και του εργοστασίου ασφάλτου στην περιοχή μεταξύ Μοσφιλωτής και Ψευδά.»


Απάντηση 23.06.010.04.345

Απάντηση ημερομηνίας 13 Μαΐου 2015 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.345, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.345 και ημερομηνία 19.12.2014, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη, με την οποία ζητεί να πληροφορηθεί αναφορικά με τη λειτουργία Λατομείου Εξόρυξης Διαβασικού Πετρώματος και Εργοστασίου Ασφάλτου, στην περιοχή μεταξύ των Κοινοτήτων Μοσφιλωτής και Ψευδά, και σας αναφέρω ότι, σε σχέση με τις ανωτέρω αναπτύξεις, έχουν υποβληθεί αντίστοιχα, από τα Λατομεία Μοσφιλωτής Λτδ και την Εταιρεία Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ, οι πολεοδομικές αιτήσεις με αρ. ΛΑΡ/0305/2011 (ημερομηνίας 27.04.2011) και ΛΑΡ/0150/2008 (ημερομηνίας 15.02.2008), οι οποίες βρίσκονται υπό εξέταση.

2. Ειδικότερα και σε σχέση με την πολεοδομική αίτηση με αρ. ΛΑΡ/0305/2011 αναφέρονται τα ακόλουθα:

(α) η εν λόγω αίτηση αφορά ουσιαστικά στην επέκταση υφιστάμενου αδειούχου Λατομείου (σχετική είναι η χορηγηθείσα πολεοδομική άδεια με αρ. ΛΑΡ/1056/2005), σε τμήμα του παρακείμενου κρατικού τεμαχίου με αρ. 499, το οποίο βρίσκεται εντός Κτηνοτροφικής Ζώνης (αντί Λατομικής Ζώνης) (βλ. Χωρομετρικό Σχέδιο, το οποίο επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Επισημαίνεται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική Απόφασή του ημερομηνίας 02.08.2010, εξουσιοδότησε το Διευθυντή του Τμήματος Δασών, να προχωρήσει στη διαδικασία κήρυξης του υπό αναφορά κρατικού τεμαχίου, σε κρατικό δάσος, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

(β) Κατά την εξέταση της εν λόγω αίτησης, η Πολεοδομική Αρχή (Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως), έχει διαβουλευτεί και έχει λάβει τις, υπό όρους, θετικές -σε σχέση με την προτεινόμενη ανάπτυξη- απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, του Διευθυντή Τμήματος Δασών, του Διευθυντή Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Επαρχιακού Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Λάρνακας, του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Λάρνακας καθώς και του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοσφιλωτής. Σημειώνεται όμως ότι, αρνητικά σε σχέση με την προτεινόμενη ανάπτυξη, έχει τοποθετηθεί ο Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός Λάρνακας ενώ έχει επίσης υποβληθεί σχετική ένσταση, από επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη παρακείμενου τεμαχίου.

(γ) Αναφέρεται ωστόσο ότι, στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης της υποβληθείσας αίτησης, η Πολεοδομική Αρχή, διαπίστωσε ότι η εξουσιοδότηση της ανωτέρω ανάπτυξης παρουσιάζει προβλήματα αφού, προτείνεται εντός Κτηνοτροφικής Ζώνης ενώ, το προς ανάπτυξη τεμάχιο δε διαθέτει (με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία και δεδομένα) ικανοποιητική προσπέλαση. Επιπρόσθετα και όπως αναφέρεται και ανωτέρω, για το εν λόγω τεμάχιο, βρίσκεται υπό εξέλιξη, διαδικασία κήρυξής του, σε κρατικό δάσος. Παρόλα αυτά, η εξέταση της αίτησης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει ληφθεί σχετική πολεοδομική απόφαση.

3. Περαιτέρω και σε σχέση με την πολεοδομική αίτηση με αρ. ΛΑΡ/0150/2008 αναφέρεται ότι:

(α) η ανωτέρω αίτηση, εξετάζεται κατά παρέκκλιση της Δήλωσης Πολιτικής ενώ, ουσιαστικά, αποτελεί συνέχεια της -κατά παρέκκλιση- χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας, με αρ. ΛΑΡ/0633/2001 (ημερομηνίας 01.12.2005), η οποία είχε προσωρινή ισχύ δύο (2) χρόνων (δηλαδή έληξε την 1.12.2007). Η Πολεοδομική Αρχή, για την αίτηση αυτή, έχει διαβουλευτεί και έχει λάβει τις, υπό όρους, θετικές απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, του Διευθυντή Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Αν. Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Επαρχιακού Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Λάρνακας, του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταλλείων, του Προϊσταμένου του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Λάρνακας και του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών.

(β) Τα Κοινοτικά Συμβούλια Μοσφιλωτής και Ψευδά έχουν τοποθετηθεί αρνητικά, σε σχέση με το προτεινόμενο Εργοστάσιο Ασφάλτου ενώ, για την εν λόγω ανάπτυξη, έχει υποβληθεί έγγραφη ένσταση από την “Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Μοσφιλωτής-Πυργών”.

(γ) Σημειώνεται επίσης ότι, για την προτεινόμενη ανάπτυξη, έχουν ζητηθεί εκ νέου, οι απόψεις του Επάρχου Λάρνακας, αφού έχει παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από την αρχική τοποθέτησή του, ημερομηνίας 17.12.2008, η οποία ήταν θετική, υπό τον όρο, το εν λόγω εργοστάσιο να μετακινηθεί σε καταλληλότερη περιοχή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αμέσως μετά τη λήψη των νέων/τελικών απόψεων του Επάρχου Λάρνακας, η Πολεοδομική Αρχή, θα υποβάλει τη σχετική Έκθεση/εισήγησή της, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ώστε να προωθηθούν οι διαδικασίες και η υποβληθείσα αίτηση, να υποβληθεί, μαζί με την αιτιολογημένη εισήγηση του ΣΥΜΕΠΑ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, για εξέταση και λήψη απόφασης.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.


Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2015 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.345, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 2015, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα εξής:

Το εργοστάσιο ασφαλτικού που λειτουργεί στην περιοχή μεταξύ Μοσφιλωτής και Ψευδά δεν ελέγχεται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει σε Υπηρεσίες άλλου Υπουργείου.

Το λατομείο που αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Περδίκης, ελέγχεται σε τακτική βάση από την Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ). Από επιθεωρήσεις που διεξήχθηκαν από την Υπηρεσία Μεταλλείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

(α) Από τις εξορυκτικές εργασίες δεν δημιουργείται οποιοδήποτε θέμα δημιουργίας οχληρής σκόνης καθότι στην περιοχή του λατομείου κατά τις περιόδους ξηρασίας γίνεται συστηματικά κατάβρεξη των δρόμων μεταφοράς των λατομικών υλικών. Κατά καιρούς παρατηρείται δημιουργία σκόνης στη σκυροθραυστική μονάδα από τα μηχανήματα παραγωγής άμμου και τούτο όταν σημειωθεί βλάβη του μηχανισμού καταστολής της σκόνης. Σε τέτοια περίπτωση η Υπηρεσία Μεταλλείων του ΥΓΑΑΠ, έχει δώσει σαφείς οδηγίες να διακόπτεται η παραγωγή της άμμου και η επαναλειτουργία να πραγματοποιείται μόνο όταν αποκατασταθεί η βλάβη, πράγμα το οποίο εφαρμόζεται.

(β) Αναφορικά με την όχληση από τις ανατινάξεις, στο παρελθόν υποβλήθηκαν κάποια παράπονα από συγκεκριμένες κατοικίες της περιοχής. Η Υπηρεσία Μεταλλείων του ΥΓΑΑΠ προέβηκε σε σχετικές μετρήσεις και επέβαλε στην εταιρεία μέσω της σχετικής άδειας να χρησιμοποιεί μικρότερη ποσότητα εκρηκτικών υλών ανά χρόνο ανατίναξης και σύγχρονους μηχανισμούς έναυσης που δεν δημιουργούν δονήσεις και θόρυβο. Οι μετρήσεις στην περιοχή επαναλαμβάνονται κατά καιρούς χωρίς να παρουσιάζεται οποιοδήποτε πρόβλημα και χωρίς να αναφερθεί οποιοδήποτε άλλο παράπονο στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»