Η απάντηση του Υπουργείου - Μαιος 2009
"Το Υπουργείο μας αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των κατασκηνωτικών χώρων για τα άτομα που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διακοπών και για το σκοπό αυτό καταβάλλονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στους χώρους αυτούς και για την ουσιαστική αναβάθμισή τους.
Όσον αφορά τα θέματα που θίγετε για συγκεκριμένους κατασκηνωτικούς χώρους, σας πληροφορώ τα εξής:
α) Το θέμα του παράνομου κατασκηνωτικού χώρου που υπάρχει εδώ και δεκαετίες στο νότιο μέρος των Αλυκών Λάρνακας μας απασχολεί έντονα, αφού η όλη κατάσταση υποβαθμίζει μια από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές της Κύπρου. Με στόχο τη λήψη μέτρων για επίλυση του προβλήματος, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει θέσει επανειλημμένα προς τις Αρμόδιες Αρχές, που είναι ο Έπαρχος και ο Δήμαρχος Λάρνακας, την ανάγκη για άμεσο τερματισμό της παρανομίας που αφορά την ανέγερση υποστατικών και άλλων παραπηγμάτων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνεδρίαση που έχει συγκαλέσει ο Έπαρχος Λάρνακας για το θέμα, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος εισηγήθηκε όπως το Κράτος προχωρήσει άμεσα στην κατεδάφιση των υποστατικών, αφού εκπνεύσει η διορία που θα δοθεί για εθελοντική συμμόρφωση των ιδιοκτητών τους.

β) Όσον αφορά τον κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς, έχουν ετοιμαστεί αρχιτεκτονικά σχέδια για ουσιαστική ανάπλαση και βελτίωση του χώρου. Η υλοποίηση των σχεδίων που αναμένεται να αρχίσει μετά τη λήξη του Συμβολαίου με το σημερινό Διαχειριστή, θα οδηγήσει στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που παρατηρούνται σήμερα. Σημειώνεται ότι τα σχέδια αυτά πριν την οριστικοποίησή τους θα τύχουν διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό.
γ) Σχετικά με τον Κατασκηνωτικό Χώρο Τροόδους, τα προβλήματα στα οποία αναφέρεστε θα τεθούν ενώπιον του Κοινοτικού Συμβουλίου Τροόδους, του οποίου προΐσταται ο Έπαρχος Λεμεσού και το οποίο έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του χώρου, με στόχο τη λήψη μέτρων για βελτίωση της όλης κατάστασης.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος συμφωνεί με την εισήγηση σας, η υλοποίηση της οποίας εξ υπακούει σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή τέτοιων μέτρων όπως:
• Η νομική κατοχύρωση.
• Η εξεύρεση ενός αποτελεσματικού λειτουργικού μηχανισμού ελέγχου εφαρμογής.
• Η διαβούλευση με όλους τους επηρεαζόμενους φορείς, κρατικούς και μη, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν το μέτρο και των οποίων η συνεργασία είναι αναγκαία.

Για τους πιο πάνω λόγους το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και περιβάλλοντος θα εισηγηθεί όπως κατά την εξέταση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών ανάπτυξης από το Τμήμα Πολεοδομίας και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, εφαρμόζονται όροι που θα απαγορεύουν τη χρήση υδροβόρων συσκευών και εξαρτημάτων που αφορούν είδη υγιεινής."