Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.317, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κοινότητα Καλού Χωριού Κλήρου έχει ζητήσει οικονομική και επιστημονική στήριξη, για να αξιοποιήσει τα γεωλογικά μορφώματα της περιοχής του ποταμού της Μαρούλλενας. Το τοπίο σε αυτή την περιοχή είναι εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, προσφέρεται για ειδικής μορφής περιηγήσεις και προσέλκυση επισκεπτών, εάν βεβαίως γίνουν κάποια έργα υποδομής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Κλήρου και αν αναμένεται να ικανοποιήσει την ανάγκη για οικονομική και επιστημονική στήριξη.»

Απάντηση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.317, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2011, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

        Ο Ποταμός Μαρούλενας εμπίπτει στο Δίκτυο NATURA 2000 και η προστασία της περιοχής διέπεται από τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου Αρ. 153(Ι)/2003 καθώς και τα διαχειριστικά μέτρα και δράσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου, που εκπονήθηκε για την περιοχή.

        Τα γεωλογικά μορφώματα της περιοχής αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για αρκετά είδη χλωρίδας και πανίδας, κυρίως του ενδημικού φυτού Arabis cypria, το οποίο και καταγράφηκε στην περιοχή. Τα μορφώματα αυτά μπορούν να αναδειχθούν στα πλαίσια διαχειριστικών έργων, όπως μονοπάτι μελέτης της φύσης, καθώς και με την έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού.

        Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του κονδύλι για την προώθηση έργων και δράσεων προστασίας και ανάδειξης τόσο των οικοτόπων όσο και των ειδών στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

        Όσον αφορά το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλού Χωριού Κλήρου, λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης θα έρθουν σε επαφή με το Συμβούλιο για περαιτέρω συζήτηση του θέματος και εξεύρεση τρόπων ανάδειξης της περιοχής.

        Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΑΠ/AM/Ap-23.06.010.01.317