Απάντηση ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2005 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.934, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με το πλαίσιο αρχών για την αρχιτεκτονική στις περιοχές του Ακάμα, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Η επιστολή προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Χωριού Πάφου αποστάληκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (αντίγραφο επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας).

Το Τμήμα Πολεοδομίας εκπόνησε το ειδικό πλαίσιο αρχών για την αισθητική των οικοδομών στους οικισμούς του Ακάμα, με στόχο αυτό να αποτελέσει πλαίσιο ενημέρωσης και αναφοράς για τους ιδιώτες μελετητές έργων ανάπτυξης, όπως και εργαλείο για την άσκηση του αισθητικού ελέγχου από την πολεοδομική αρχή.

Το ανωτέρω πλαίσιο προορίζεται να ενσωματωθεί στη Δήλωση Πολιτικής και θα αφορά ειδικά στους οικισμούς του Ακάμα, έτσι ώστε να είναι εφικτή και νόμιμη η χρησιμοποίησή του, με βάση το άρθρο 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Η αναγκαία διαδικασία καθυστέρησε λόγω της προσπάθειας να συνδυασθεί και με άλλες τροποποιήσεις που ετοιμάζονται, ώστε η χρονοβόρα διαδικασία αναθεώρησης του κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής να αξιοποιηθεί για σύνολο αναγκαίων τροποποιήσεων και όχι για μεμονωμένες αλλαγές.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το τμήμα έχει αναλάβει την ευθύνη να οργανώσει ενημερωτικά σεμινάρια/διαλέξεις στην Πάφο, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των μελετητών έργων ανάπτυξης αναφορικά με το περιεχόμενο του πλαισίου αρχών, προτού αυτό τεθεί σε εφαρμογή.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έδωσε οδηγίες στον Επαρχιακό Λειτουργό Πάφου για την αυστηρή εφαρμογή των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής που σχετίζονται με τον αισθητικό έλεγχο των οικοδομών, ώστε να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας των οικισμών της περιοχής.»