Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 373):

Ανάπλαση του δημόσιου κήπου (Β΄ Φάση). Ο Δήμος, με τη σύμφωνη γνώμη των νομικών του συμβούλων, κατέληξε σε συμβιβασμό και πλήρωσε κατά το 2009 ποσό ύψους €184.298 σε συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία στις 27.9.2007 κίνησε αγωγή εναντίον του Δήμου, αξιώνοντας αποζημιώσεις πέραν των £156.739, πλέον τόκο 8% ετήσια από 16.3.2007, για αθέτηση της μεταξύ τους συμφωνίας για ανάπλαση του δημόσιου κήπου (Β΄ Φάση), έναντι ποσού £508.250, πλέον ΦΠΑ.  Πέραν του πιο πάνω ποσού, ο Δήμος πλήρωσε και δικηγορικά έξοδα ύψους €6.900.

Αγωγή εναντίον του Δήμου κίνησε επίσης στις 3.7.2008 και δημότης, απαιτώντας γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για παράβαση της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 19.5.2006, μεταξύ του και του Δήμου, η οποία προνοούσε την ενοικίαση του αναψυκτηρίου που θα ανεγειρόταν στον δημόσιο κήπο για περίοδο 20 ετών και η οποία τερματίστηκε από τον Δήμο στις 14.3.2007.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω συμφωνίες τερματίστηκαν, λόγω της άρνησης της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου να αποδεχθεί ανανέωση της συμφωνίας ενοικίασης του δημόσιου κήπου που είχε με τον Δήμο, η οποία έληξε στις 12.10.2005.