Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1027, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η κατασκευή πρατηρίου πετρελαιοειδών στο χωριό Ορμίδεια, στην επαρχία Λάρνακας, σε τοποθεσία εντός της οικιστικής ζώνης, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί πολλές οικιστικές μονάδες. Φαίνεται ότι πλησίον του χώρου όπου σχεδιάζεται η κατασκευή του πρατηρίου υπάρχουν ένας βρεφοκομικός σταθμός, ένας παιδικός σταθμός και ένας παιδότοπος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Πολεοδομίας προτίθεται να αδειοδοτήσει την ανάπτυξη αυτή, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κατοίκους της Ορμίδειας.»

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2011 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1027, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην ερώτηση αρ. 23.06.009.04.1027, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2010 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη, σε σχέση με προτεινόμενη κατασκευή πρατηρίου πετρελαιοειδών στην Ορμήδεια και έχω οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικών να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα, τα οποία είναι σχετικά με την Ερώτηση.

2.     Στις 06.08.2009, υποβλήθηκε αίτηση (αρ. φακέλου Β557/09) στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, από την εταιρεία NOVA HOMES LTD, για τη χορήγηση άδειας οικοδομής, για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντηρίου αυτοκινήτων στο τεμάχιο με αρ. 619, Φ/Σχ. 41.22W1, στην Ορμήδεια. Για την προτεινόμενη ανάπτυξη δεν προηγήθηκε η εξασφάλιση σχετικής πολεοδομικής άδειας, καθότι το προς ανάπτυξη τεμάχιο εμπίπτει μέσα στα όρια των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, όπου εφαρμόζεται νομοθεσία αντίστοιχη με την περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νομοθεσία της Δημοκρατίας. Η Επαρχιακή Διοίκηση έχει εξουσιοδοτηθεί από τις Βρετανικές Βάσεις να ενεργεί ως Οικοδομική Αρχή για τη μελέτη αιτήσεων για οικοδομική ανάπτυξη εντός των ορίων των Βάσεων. Επισημαίνεται, εντούτοις, ότι για την έκδοση σχετικών αδειών οικοδομής, εντός των ορίων αυτών, είναι απαραίτητη η λήψη σχετικής απόφασης από τη Διοίκηση των Βάσεων.

  1. Αναφορικά με την υποβληθείσα αίτηση, η αρμόδια Αρχή, ζήτησε τις απόψεις εμπλεκομένων Τμημάτων/ Υπηρεσιών (Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήματος Δημοσίων Έργων, Πρώτου Επιθεωρητή Εργοστασίων, Υγειονομείου, Πυροσβεστικής Υπήρεσίας, Αρχηγού Αστυνομίας, Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου), τα οποία δεν ήγειραν οποιαδήποτε ένσταση στην υλοποίηση της ανάπτυξης και πρότειναν τη συμπερίληψη όρων ανάλογων, με την αρμοδιότητα τους, για την έκδοση της αιτούμενης άδειας οικοδομής.
  2. Ο Πολιτικός Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, σε επιστολή του, ημερ. 07.07.2010, προς την αρμόδια Αρχή, διαβίβασε τις ενυπόγραφες - σε σχέση με την ανάπτυξη - διαμαρτυρίες περιοίκων, οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και το ενδεχόμενο αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου από τη λειτουργία του πρατηρίου, σε περιοχή όπου υφίστανται κατοικίες, νηπιαγωγείο, πάρκο και παιδότοπος, και ζήτησε από τον Έπαρχο Λάρνακας όπως αξιολογήσει τις διαμαρτυρίες αυτές και εξασφαλίσει τις σχετικές θέσεις των εμπλεκομένων Τμημάτων/ Υπηρεσιών, προτού καταλήξει σε απόφαση επί της αίτησης.
  3. Ενόψει των ανωτέρω, ο Έπαρχος Λάρνακας ζήτησε εκ νέου τις απόψεις του Επαρχιακού Λειτουργού Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο οποίος εισηγήθηκε όπως υποβληθούν τροποποιημένα σχέδια από την αιτήτρια εταιρεία τα οποία να προνοούν για την τροποποίηση των θέσεων του προτεινόμενου κτιρίου πωλήσεων, των αντλιών και υπόγειων δεξαμενών του πρατηρίου, την αύξηση των αποστάσεων των εγκαταστάσεων της προτεινόμενης ανάπτυξης από τα σύνορα με παρακείμενες ιδιοκτησίες, καθώς και την τοπιοτέχνηση (με πυκνή δενδροφύτευση) της περιμέτρου του τεμαχίου, σε μεγαλύτερο πλάτος από αυτό που είχε αρχικά προταθεί, για την, κατά το δυνατό, απομόνωση της ανάπτυξης.

6.     Με βάση τις υποδείξεις του Επαρχιακού Λειτουργού Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, υποβλήθηκαν από τους αιτητές τροποποιητικά σχέδια στα οποία προνοείται η μετακίνηση των αντλιών και υπόγειων δεξαμενών βορειότερα (ως και η εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος), ώστε οι αναφερόμενες εγκαταστάσεις να απέχουν 19 μ. από το νότιο σύνορο, σε σχέση με 13 μ. και 6 μ., αντίστοιχα, ως είχε αρχικά προταθεί. Παρομοίως, τα φρεάτια γεμίσματος των δεξαμενών μετακινήθηκαν σε απόσταση 25 μ. από το νότιο σύνορο σε σχέση με 12,5 μ, με βάση τα αρχικά σχέδια, ενώ οι εξαεριστήρες των υπόγειων δεξαμενών μετακινήθηκαν από το νότιο στο βόρειο τμήμα του τεμαχίου, πλησίον του κτιρίου πωλήσεων. Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο πλάτος δενδροφύτευσης κατά μήκος του νοτίου συνόρου αυξήθηκε από 1 μ. στα 4 μ., ενώ ανάλογη αύξηση έγινε κατά μήκος και των υπολοίπων συνόρων του προς ανάπτυξη τεμαχίου, εξαιρουμένου του οδικού. Σύμφωνα με τον Επαρχιακό Λειτουργό Λάρνακας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου βελτιώνεται ουσιαστικά με τις αναφερόμενες τροποποιήσεις, και επιτυγχάνεται ο περιορισμός των όποιων ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στις ανέσεις της περιοχής.

7.     Ο Έπαρχος, έλαβε επίσης τις σχετικές απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, το οποίο, αφού συναξιολόγησε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία του συγκεκριμένου πρατηρίου, τις παραστάσεις που υποβλήθηκαν από επηρεαζόμενους κατοίκους, την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική, θεωρεί ότι, από άποψης τεχνικής αρτιότητας του έργου, αυτό είναι δυνατό να λειτουργήσει στην περιοχή με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, με την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριμένων όρων, και αφού εξασφαλισθεί σχετική άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

8.     Εν όψει των ανωτέρω, ο Πολιτικός Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, με επιστολή ημερ. 16.05.2011, προς τον Έπαρχο Λάρνακας, ενέκρινε την προτεινόμενη ανάπτυξη, και ακολούθως, στις 20.06.2011, ο Έπαρχος Λάρνακας εξέδωσε σχετική άδεια οικοδομής για το πρατήριο, με κατάλληλους όρους.»

ΧΜ/ΑΜ/Αp-23.06.009.04.1027