Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.198 ):

(στ)   Διαμόρφωση Πάρκου δίπλα από το Ταχυδρομείο Αγίας Νάπας. Στις 15.10.2009 υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Τμήματος και του επιτυχόντα προσφοροδότη για εκτέλεση του πιο πάνω έργου, με δαπάνη €431.250 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημερομηνίες έναρξης και λήξης 26.10.2009 και 26.4.2011 αντίστοιχα. Σε επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος προς το Δήμαρχο Αγίας Νάπας, ημερ. 5.11.2009, ζητείται από το Δήμο να καταβάλει το ποσό της προκαταβολής προς τον Εργολάβο, που ανέρχεται στα €37.000, ως μέρος της οικονομικής συνεισφοράς του για την υλοποίηση του έργου και αναφέρεται ότι για το έργο δεν υπάρχει εγκριμένη πρόνοια στον προϋπολογισμό του Τμήματος για το 2009. Με επιστολή μας προς το Διευθυντή του Τμήματος, ημερ. 17.11.2009, παρατηρήσαμε ότι με βάση τους Κανονισμούς των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 201/2007), το Τμήμα προχώρησε σε προκήρυξη διαγωνισμού και υπόγραψε τη σύμβαση με τον Εργολάβο, χωρίς να βεβαιωθεί ότι έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις. Παρατηρήσαμε επίσης ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε από το Τμήμα έθεσε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δημοσίου, αφού σε περίπτωση που ο Δήμος δεν ανταποκριθεί άμεσα τότε η χρηματοδότηση του έργου καθίσταται προβληματική με πιθανή καταβολή αποζημιώσεων στον Εργολάβο.

Ο Διευθυντής του Τμήματος μας πληροφόρησε στις 15.12.2009 ότι το Τμήμα ενήργησε προληπτικά εξασφαλίζοντας έγκαιρα από άλλα διαθέσιμα κονδύλια, απόρροια εξοικονομήσεων, όλες τις απαραίτητες πιστώσεις για το 2009, περιλαμβανομένου ποσού €700.000 για το συγκεκριμένο έργο και ότι ο Δήμος Αγίας Νάπας ενήργησε έγκαιρα με τις υποχρεώσεις του, ενισχύοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών του έργου. Τέλος μας ενημέρωσε ότι το Τμήμα σέβεται τις αρχές που επιβάλλει η νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων, όμως στην προκειμένη περίπτωση θεωρήθηκε ότι η προώθηση του συγκεκριμένου έργου θα επιδράσει θετικά στην αναθέρμανση της οικονομικής ανάπτυξης.