Απάντηση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

"Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Φακ. 02.10.005 και ημερομ. 29/07/2008, με την οποία μου θέτετε τα ερωτήματα κατά πόσο έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του περί της Πρόσβασης του
Κοινού σε Πληροφορίες που είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 (Ν119(1)/2004), τα στοιχεία που περιέχονται σε μια αίτηση για έκδοση πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας που έχει ήδη εκδοθεί αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται από το νόμο και σας πληροφορώ τ' ακόλουθα:-

2. Καταρχήν, διευκρινίζουμε ότι, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν έχει αρμοδιότητα και/ ή υποχρέωση να παρέχει γνωματεύσεις αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα, αλλά μπορεί να δίνει, οδηγίες και καθοδήγηση ως προς τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (N.1~8(1)/2001).
3. Κατά νόμο αρμόδιες ν' αποφασίζουν κατά πόσο θα κοινοποιούν σε τρίτους στοιχεία που αφορούν αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικών/ οικοδομικών αδειών, στην προκειμένη περίπτωση, είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές, ως υπεύθυνες επεξεργασίας των δεδομένων.
4. Πληροφορίες ή στοιχεία που περιέχονται σε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής /οικοδομικής άδειας οι οποίες αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί θεωρούνται με βάση τους σχετικούς ορισμούς στο Νόμο 138(1)/2001 προσωπικά δεδομένα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου αυτού. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι, εκτός από το ονοματεπώνυμο, οι διευθύνσεις (ταχυδρομική, ηλεκτρονική), τηλέφωνα, τηλεομοιότυπα και τίτλοι ιδιοκτησίας.
5. Το άρθρο 3(1) του Νόμου 119(1)/2004 για το Περιβάλλον προνοεί ότι «οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε σχετικές με οποιοδήποτε αιτητή και χωρίς αυτός να οφείλει να επικαλεστεί ή αποδείξει συμφέρον». Με βάση δε, το ερμηνευτικό άρθρο 2(α) του ίδιου νόμου στις δημόσιες αρχές συμπεριλαμβάνονται και οι τοπικές αρχές (Δήμοι, Κοινότητες).
6. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 5(2)(α) του Νόμου 138(1)/2001, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων όταν «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο».
7. Τηρουμένων των όσων αναφέρονται στην παράγρ. 3 πιο πάνω, είναι η άποψη της Επιτρόπου ότι, εκ πρώτης όψεως, στην προκειμένη περίπτωση, αρμόδια δημόσια αρχή μπορεί να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για πολεοδομική/οικοδομική άδεια αν αυτά συνιστούν «πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, γεγονός που η ίδια η αρχή θα αποφασίσει. Είναι δε, πιθανό ορισμένα από αυτά τα προσωπικά δεδομένα να μη συνιστούν «πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον» όπως Π.χ. το τηλέφωνο ή η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτητή, οπότε τέτοιες πληροφορίες δεν είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται.
8. Θα θέλαμε επίσης, να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 (3)(α) του Νόμου, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να ενημερώνουν ανάλογα τα υποκείμενα των δεδομένων (αιτητές) για την κοινοποίηση των συγκεκριμένων δεδομένων τους σε τρίτους."

Η ερώτηση:

Προς: Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προσωπικά δεδομένα και Πολεοδομικές ή/και Οικοδομικές άδειες

Οπλισμένοι με τα δικαιώματα που προσφέρει ο Νόμος 119/2004 για την Ελεύθερη Πρόσβαση του Κοινού σε Πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον ορισμένοι πολίτες έχουν απευθυνθεί σε τοπικές Πολεοδομικές Αρχές ζητώντας πληροφορίες για τις πολεοδομικές/οικοδομικές άδειες που εξετάζονται ή έχουν εκδοθεί σε άτομα ή εταιρείες.
Συγκεκριμένα, Τοπική Αρχή θεωρεί ότι αυτά αποτελούν προσωπικά δεδομένα που δεν μπορούν να επιτρέψουν σε άλλους να εξετάσουν.
Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν μπορείτε να με πληροφορήσετε αν τα στοιχεία που περιέχονται:
(α) σε μια αίτηση για έκδοση πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας και
(β) στο φάκελο μιας πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας που έχει ήδη εκδοθεί
αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται από το Νόμο.
--------------------------------------------------
Η πιο πάνω επιστολή στάλεικε στις 29/07/2008 επειδή μεγάλος αριθμός πολιτών έχει προσπαθήσει να μάθει τι είδους αναπτύξεις προγραμματίζονται να γίνουν σε περιοχή που σκέφτονται να αγοράσουν ή έχουν ήδη περιουσία.
Ταυτόχρονα με το δικαίωμα αυτό θα μπορεί να εξετάσει κάποιος και τις χαλαρώσεις που δίνοντα.
Μέχρι τώρα οι Τοπικές Αρχες δε δίνουν στοιχεία επικαλούμενες τα προσωπικά δεδομένα.