Οι οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών προς τις Πολεοδομικές Αρχές είναι να δίνουν τις πληροφορίες και μάλιστα να εκδίδουν και αντίγραφο! (πιο κάτω στο άρθρο 6 της Εντολής) ....

O ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
(Νόμοι 90 του 1972, 56 του 1982, 7 του 1990, 28 του 1991,91(Ι) του 1992, 55(Ι) του 1993, 72(Ι) του 1998, 59(Ι) του 1999, 142(Ι) του 1999, 241(Ι) του 2002 και 29(Ι) του 2005)
Εντολή σύμφωνα με το άρθρο 6
Εντολή 2/2005

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εκδίδει την παρούσα Εντολή με σκοπό τον καταρτισμό Μητρώου Καταχώρησης Πολεοδομικών Αιτήσεων από όλες τις Πολεοδομικές Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

2. Κάθε Πολεοδομική Αρχή τηρεί Μητρώο Καταχώρησης Αιτήσεων (στο εξής Μητρώο) στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, οι αιτήσεις για παράταση της ισχύος πολεοδομικής άδειας, οι αιτήσεις για καθορισμό, οι αιτήσεις για προκαταρκτικές απόψεις, οι αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών δημοσιευμένου Σχεδίου Ανάπτυξης και οι αιτήσεις για χορήγηση συναίνεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

3. Για κάθε αίτηση καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του Μητρώου πληροφορίες ναφορικά με τα ακόλουθα:

 

(α) Όνομα αιτητή.

(β) Στοιχεία προσδιορισμού της ιδιοκτησίας (αρ. τεμαχίου, Φύλλο/ Σχέδιο, Τμήμα, Ενορία, Χωριό ή Πόλη).

(γ) Τύπος Ανάπτυξης.

(δ) Αριθμός διοικητικού φακέλου Πολεοδομικής Αρχής.

4. Στο Μητρώο θα καταχωρούνται οι πληροφορίες της παραγράφου 3, για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Εντολής.

5. Η Πολεοδομική Αρχή καταχωρεί στο Μητρώο τις πληροφορίες της παραγράφου 3 μέσα σε περίοδο δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της αίτησης ή την αποστολή της γνωστοποίησης της απόφασης της στον αιτητή ή την παραλαβή άλλου από τα έγγραφα της παραγράφου 3.

6. Το Μητρώο είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας των γραφείων της Πολεοδομικής Αρχής και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση σε ειδικό έντυπο, κατά τον τύπο του Παραρτήματος 1, για τη χορήγηση αντιγράφων των ακολούθων εγγράφων, αναφορικά με συγκεκριμένη αίτηση, έναντι της καταβολής δικαιώματος ύψους £20=.

(α) Έντυπο της αίτησης που υποβάλλεται.

(β) Χωρομετρικό σχέδιο που συνοδεύει την αίτηση, στο οποίο θα δείχνεται ευκρινώς το τεμάχιο της προτιθέμενες ανάπτυξης.

(γ) Γνωστοποίηση απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε όρων ενσωματώνονται σε πολεοδομική άδεια ή των λόγων άρνησης χορήγησης της άδειας και του εγκριθέντος χωρομετρικού σχεδίου. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισμό ή για προκαταρκτικές απόψεις θα παραχωρείται αντίγραφο των απόψεων της Πολεοδομικής Αρχής.

(δ) Συμφωνία συναπτόμενη με βάση το άρθρο 43 του Νόμου.

(ε) Ειδοποίηση Επιβολής και απόφαση λαμβανομένη από την Υπουργό.

(ζ) Ιεραρχική και ή Δικαστική Προσφυγή κατά πολεοδομικής απόφασης και απόφασης που λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή και το Ανώτατο Δικαστήριο.

(θ) Αίτηση και απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών δημοσιευόμενου Σχεδίου Ανάπτυξης.

7. Με την παρούσα ακυρώνεται η Εντολή 2/2000.

Έγινε στις 16/8/2005