Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 103):

Παράνομη λατόμευση.

Κατά τη διάρκεια του 2009, η Υπηρεσία προέβηκε σε 30 καταγγελίες σε σχέση με παράνομες λατομεύσεις.  Οι ποινές οι οποίες προβλέπονται σήμερα από τη νομοθεσία δεν θεωρούνται αποτρεπτικές, ενώ τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα, που αφορούν στην κατάσχεση μηχανημάτων, δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμα. Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία Μεταλλείων προώθησε την ψήφιση σχετικού τροποποιητικού Νόμου ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 19.2.2010.  Ο υπό αναφορά Νόμος προνοεί, μεταξύ άλλων, την αύξηση των μέγιστων ποινών για παράνομη λατόμευση από €1.708 σε €40.000 και φυλάκιση από ένα σε δύο χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές. Επίσης αναδιαμορφώθηκε το άρθρο του Νόμου που προνοεί στην κατάσχεση μηχανημάτων, έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τη σφράγιση μηχανημάτων, η οποία θεωρείται πρακτικά πιο εφαρμόσιμη τακτική.