Στη σελίδα 50 της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον αναφέρονται τα εξής:

5.5.3.2 Εκβάθυνση της λεκάνης της Μαρίνας

Η εκβάθυνση της λεκάνης της μαρίνας περιλαμβάνει την απομάκρυνση μέρους της άμμου από το βυθό της θαλάσσιας περιοχής της ΑΠΜ έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα βάθη για την ομαλή λειτουργία της μαρίνας.

Οι διεργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης θα αρχίσουν μετά την κατασκευή των κυματοθραυστών και την ‘απομόνωση’ της περιοχής αυτής από την ανοιχτή θάλασσα. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η ιζηματομεταφορά στην ανοιχτή θάλασσα από τις χωματουργικές εργασίες εντός της Μαρίνας. Η εκβάθυνση θα γίνει με την χρήση ειδικού εξοπλισμού εκβάθυνσης.

Δηλαδή η εταιρεία  είχε αναλάβει ξεκάθαρη υποχρέωση, να κατασκευάσει τους κυματοθραύστες προτού ξεκινήσει η εκβάθυνση.

Παράλληλα στη σελίδα 4 της γνωμάτευσης για τη Μελέτη Εκτίμησης στο Περιβάλλον για τη μαρίνα Λεμεσού αναφέρεται κατά λέξη και το εξής:

" Μετά την κατασκευή των κυματοθραυστών θα αρχίσουν οι εργασίες εκβάθυνσης της λεκάνης της μαρίνας, που περιλαμβάνει την απομάκρυνση μέρους του άμμου από το βυθό της θάλασσας, είτε με τη μέθοδο της εκσκαφής ή της αναρρόφησης. Το υλικό εκβάθυνσης, αν κριθεί κατάλληλο θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία επιχώσεων ή σε αντίθετη περίπτωση θα απορριφθεί εντός της θαλάσσιας περιοχής της Λεμεσού."

Και όμως.

Τα έργα εκβάθυνσης έχουν ξεκινήσει χωρίς να έχουν κατασκευαστεί οι κυματοθραύστες, παρά το γεγονός ότι τα έργα παρακολουθούνται από ομάδα υπό την επίβλεψη του υπουργείου σας.

Η παράλειψη εφαρμογής του πιο πάνω όρου είχε σαν αποτέλεσμα το θόλωμα της θάλασσας από λάσπη σε μεγάλη έκταση, η οποία θα μείνει στην περιοχή για χρόνια υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των νερών της τουριστικής περιοχής.

Google Map


Παρόμοια