Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.70):

Άρδευση Γηπέδων Γκολφ.  Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερ. 16.2.2005, ενέκρινε πολιτική ενθάρρυνσης επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ, με στόχο να καταστεί η Κύπρος τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας.

Η απόφαση αναφέρει ρητά ότι δεν θα εγκρίνονται αιτήσεις για άρδευση των γηπέδων γκολφ με νερό από γεωτρήσεις ή κυβερνητικά φράγματα, και καθορίζει, κατά σειρά προτεραιότητας, τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες της ανάπτυξης σε νερό (ανακυκλωμένο νερό, νερό από αφαλάτωση, κ.λπ.).  Επισημάναμε ότι με βάση σχετικές συμφωνίες που συνομολογήθηκαν αναφορικά με τις προϋπάρχουσες αναπτύξεις γκολφ στην Επαρχία Πάφου, καθώς και με εταιρεία η οποία είχε τύχει της καταρχήν έγκρισης Διυπουργικής Επιτροπής, η Κυβέρνηση θα παρείχε σε δύο από αυτές καθορισμένες ποσότητες νερού από το φράγμα Ασπρόκρεμμου, ενώ οι ανάγκες άλλων δύο αναπτύξεων θα καλύπτονταν με άντληση νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις και τον υδροφορέα Έζουσας, αντίστοιχα.

Με μεταγενέστερη απόφασή του, ημερ. 5.2.2009, το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, όπως μην παραχωρείται καμία ποσότητα νερού από κυβερνητικά υδατικά έργα/αποχετευτικά συστήματα κ.λπ. για αναπτύξεις γηπέδων γκολφ, περιλαμβανομένων και των υφισταμένων/αδειοδοτημένων γηπέδων γκολφ και όπως η άρδευση των γηπέδων γίνεται από νερό που θα παράγεται από μονάδα αφαλάτωσης, η οποία θα λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως πληροφορηθήκαμε, λόγω της πιο πάνω απόφασης, δύο από τους επενδυτές των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων οι οποίοι είχαν συνάψει συμφωνίες για παραχώρηση νερού από κυβερνητικά υδατικά έργα, έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για διαφύλαξη των συμφερόντων τους.   Δεδομένων των πιο πάνω εξελίξεων, το Υπουργικό Συμβούλιο, με  απόφασή του  ημερ. 3.6.2009, αναδιατύπωσε την απόφασή του ημερ. 5.2.2009, έτσι ώστε να συνεχίζεται, για διάστημα ενός έτους, η παροχή νερού στα ήδη υφιστάμενα αδειοδοτημένα γήπεδα γκολφ, ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο συμμόρφωσής τους με τις πρόνοιες της απόφασης. 
Ως αποτέλεσμα, κατά το 2009 παραχωρήθηκαν για το σκοπό αυτό 447.200 κ.μ. νερού από το αρδευτικό έργο Πάφου και 348.040 κ.μ. νερού από τον υδροφορέα Έζουσας, ο οποίος εμπλουτίζεται με ανακυκλωμένο νερό.

Στις 15.6.2009 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων ότι θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΑΥ τις προτάσεις τους σχετικά με την ύδρευση και άρδευση των αναπτύξεών τους σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5.2.2009. 
Μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου, δύο από τους υφιστάμενους επενδυτές είχαν προχωρήσει σε αιτήσεις για την ανέγερση και λειτουργία ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης, ένας είχε υποβάλει σχετική μελέτη, χωρίς ωστόσο να παρέχει τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ ο τέταρτος επενδυτής δεν είχε ανταποκριθεί.

Βάσει υπολογισμών του Τμήματος, κατά τους χειμερινούς, κυρίως, μήνες, αρκετές ποσότητες ανακυκλωμένου νερού από το σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στη Λεμεσό, θα παραμένουν αδιάθετες αφού δεν αναμένεται να απορροφούνται από τις ανάγκες της γεωργίας και, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, θα απορρίπτονται στη θάλασσα. 
Εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης των πλεονάζουσων ποσοτήτων νερού στις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ, στην τιμή του αφαλατωμένου νερού.  Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι θα γίνεται, από τη μια, καλύτερη αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού, και από την άλλη ενδεχομένως να περιοριστεί ο αριθμός μονάδων αφαλατώσεων στην περιοχή, οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον.  Η λύση αυτή θα αποφέρει επίσης έσοδα στο κράτος από την πώληση του ανακυκλωμένου νερού.

Σε προηγούμενες Εκθέσεις μας επισημάναμε ότι, σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών που υπογράφηκαν, στα υφιστάμενα γήπεδα γκολφ θα έπρεπε να κατασκευαστούν σταθμοί βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, ώστε μέρος των αρδευτικών αναγκών τους να καλύπτεται από την παραγωγή ανακυκλωμένου νερού και εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα διερευνήσει με την Πολεοδομική Αρχή, αν υπήρξε συμμόρφωση με τα πιο πάνω. 
Το Τμήμα μάς πληροφόρησε ότι δεν έκρινε σκόπιμη την ενημέρωσή του για τις ποσότητες νερού που παρήχθησαν κατά το 2009, καθώς με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η παροχή νερού από φράγματα προς τις υφιστάμενες αναπτύξεις γκολφ θα τερματιστεί το 2010.