Άρδευση Γηπέδων Γκολφ.

(α)     Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του ημερ. 16.2.2005, ενέκρινε πολιτική ενθάρρυνσης επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ. Η Απόφαση αναφέρει ρητά ότι δεν θα εγκρίνονται αιτήσεις για άρδευση των γηπέδων γκολφ με νερό από γεωτρήσεις ή κυβερνητικά φράγματα, με εξαίρεση τις τέσσερεις προϋπάρχουσες αναπτύξεις γκολφ της Επαρχίας Πάφου, οι οποίες θα συνέχιζαν να υδροδοτούνται με βάση τις συμφωνίες που συνομολογήθηκαν.

 

Με μεταγενέστερη Απόφασή του, ημερ. 5.2.2009, το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό υδροδότησης των υφιστάμενων γηπέδων από κυβερνητικά υδατικά έργα και την άρδευσή τους με νερό που θα παράγεται από μονάδα αφαλάτωσης. Λόγω της πιο πάνω Απόφασης, τρεις από τους επενδυτές των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων οι οποίοι είχαν συνάψει συμφωνίες για παραχώρηση νερού από κυβερνητικά υδατικά έργα, προσέβαλαν την προαναφερθείσα Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Δεδομένων των πιο πάνω εξελίξεων, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Αποφάσεις του ημερ. 3.6.2009 και 20.1.2011, ενέκρινε παρατάσεις ενός έτους κάθε φορά, έτσι ώστε να συνεχίζεται η παροχή νερού στα ήδη υφιστάμενα αδειοδοτημένα γήπεδα γκολφ, για να δοθεί χρονικό περιθώριο συμμόρφωσής τους με τις πρόνοιες της Απόφασης για μη παραχώρηση νερού από κυβερνητικά υδατικά έργα. Το Υπουργείο ΓΦΠΠ, σε ενημερωτικό σημείωμα το οποίο τέθηκε ενώπιον της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ, εισηγήθηκε όπως δοθεί στα υφιστάμενα αδειοδοτημένα γήπεδα επιπλέον χρονικό περιθώριο δύο ετών, δηλαδή μέχρι τις 3.6.2013. Παρά το γεγονός ότι η εισήγηση αυτή δεν φαίνεται να υιοθετήθηκε, ούτε τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση, το Τμήμα συνεχίζει να παρέχει νερό στις υπό αναφορά αναπτύξεις, από κυβερνητικά υδατικά έργα. Ως αποτέλεσμα, κατά το 2011 παραχωρήθηκαν για το σκοπό αυτό 7.860 κ.μ. νερού από το αρδευτικό έργο Πάφου και 355.880 κ.μ. νερού από τον υδροφορέα Έζουσας, ο οποίος εμπλουτίζεται με ανακυκλωμένο νερό.

(β)(i)  Όπως αναφέρεται σε προηγούμενη Έκθεσή μας, κατόπιν εισήγησής μας, όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης των πλεονάζουσων ποσοτήτων νερού του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στη Λεμεσό, στις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ στην τιμή του αφαλατωμένου νερού, υποβλήθηκε σχετική Πρόταση από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή προς το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε, στις 3.1.2012, την άρδευση γηπέδου στη Λεμεσό με ανακυκλωμένο νερό, το οποίο θα παρέχεται στην τιμή αφαλατωμένου νερού που παράγεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(ii)    Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενη Έκθεσή μας, αναμένεται η λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος θα παράγει αρκετές ποσότητες ανακυκλωμένου νερού και εισηγηθήκαμε όπως προωθηθούν έγκαιρα διευθετήσεις για εκμετάλλευση των τυχόν πλεονάζουσων ποσοτήτων, μετά την ικανοποίηση των αναγκών της γεωργίας, για σκοπούς άρδευσης των γηπέδων γκολφ της περιοχής. Υποβλήθηκε σχετική Πρόταση προς την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Το Τμήμα, με επιστολή του ημερ. 9.2.2012 προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ΓΦΠΠ, διαβίβασε αίτημα δύο εταιρειών για υδροδότηση γηπέδων γκόλφ με παρεμφερείς αναπτύξεις στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, από ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα παράγεται από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, αναφέροντας σχετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Το θέμα υποβλήθηκε την 1.3.2012 από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ΓΦΠΠ στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με σκοπό να προωθηθεί στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για τα γήπεδα γκολφ, για λήψη σχετικής απόφασης.