Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 72):

Κατασκευή ιδιωτικού φράγματος στο Χα-ποτάμι.
Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, γύρω στο 1973, ανεγέρθηκε παράνομα, κοντά στην εκβολή του πιο πάνω ποταμού, μικρό εκτροπικό φράγμα, το οποίο επεκτάθηκε κατά την περίοδο 2002-2003, με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για άρδευση παρακείμενου γηπέδου γκολφ.  Έκτοτε το νερό που αποθηκεύεται στο υπό αναφορά φράγμα, χρησιμοποιείται για την άρδευση του γηπέδου γκολφ.

Στις 29.12.2006, μετά από υποβολή από την εταιρεία τεχνικής και υδρολογικής μελέτης και μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον, εκδόθηκε πολεοδομική άδεια, στην οποία ενσωματώθηκε όρος για εξασφάλιση, από τον αιτητή, άδειας για επέμβαση σε κυβερνητική γη.  Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 21.5.2008 απέρριψε αίτηση της εταιρείας για παραχώρηση της υπό αναφορά άδειας, με αποτέλεσμα η πολεοδομική άδεια να θεωρείται ως μη χορηγηθείσα.  Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, κάλεσε την εταιρεία όπως κατεδαφίσει το φράγμα μέχρι την 31.5.2009.

Όπως πληροφορηθήκαμε προφορικά από τον υπεύθυνο Επόπτη της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, το φράγμα έχει υπερχειλίσει και το θέμα της κατεδάφισής του θα συζητηθεί μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με σκοπό την όσον το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του νερού που συσσωρεύτηκε.  Επισημάναμε ότι, με βάση την υφιστάμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η εταιρεία θα πρέπει να ετοιμάσει την απαιτούμενη μελέτη, έτσι ώστε, με την κένωση του φράγματος, να καταστεί δυνατή η κατεδάφισή του.  Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα ζητήσει την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με τη δυνατότητα τοποθέτησης μετρητών, ώστε στο μεταξύ η εταιρεία να χρεώνεται για το νερό που χρησιμοποιεί από το φράγμα.

Παραγωγή και διαχείριση νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.