Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 133):

Νέα Πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του ημερ. 16.2.2005, ενέκρινε πολιτική ενθάρρυνσης επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ, με στόχο να καταστεί η Κύπρος τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας.  Η Απόφαση αφορούσε στη δημιουργία μέχρι 14 συνολικά γηπέδων γκολφ, περιλαμβανομένων των υφισταμένων και καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβάλλονται.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερ. 26.3.2008 με θέμα την υδατική κατάσταση της Κύπρου για το έτος 2008, αποφάσισε όπως επαναπροσδιοριστεί η πολιτική που αφορά στα γήπεδα γκολφ, και υποβληθεί σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με βάση την υποβληθείσα Πρόταση, το Υπουργικό Συμβούλιο, αποφάσισε στις 3.6.2009 ότι καμιά ποσότητα νερού δεν θα παραχωρείται από κυβερνητικό υδατικό έργο και ότι αυτή θα εξασφαλίζεται από μονάδες αφαλάτωσης που θα λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί μελέτη που να τεκμηριώνει τον επιθυμητό αριθμό γηπέδων.

Όπως μας πληροφόρησε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για την απόφαση του επαναπροσδιορισμού της πολιτικής χωρίς την εκπόνηση μελέτης, λήφθηκαν υπόψη:

-                 οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μελέτης κόστους/οφέλους και μελέτης για τον επιθυμητό αριθμό γηπέδων γκόλφ,

-                 το γεγονός ότι η πολιτική για τα γήπεδα γκολφ υιοθετήθηκε για να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν της Κύπρου,

-                 ότι η τουριστική κίνηση προς την Κύπρο έχει συνεχή φθίνουσα πορεία,

-                 ότι ήταν επιβεβλημένη η άμεση προώθηση μεγάλων έργων για αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, και

-                 ότι με βάση την απόφαση πολιτικής του 2005 είχαν ήδη υποβληθεί και αξιολογηθεί οι δηλώσεις ενδιαφέροντος και είχαν υποβληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αιτήσεις από τους επενδυτές.

Επίσης δεν έχει ετοιμαστεί στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη αφού το Υπουργείο θεωρεί ότι η πολιτική για τα γήπεδα γκολφ δεν καλύπτεται από τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο του 2005 (Ν.102(Ι)/2005).  Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ανέφερε ότι για κάθε ανάπτυξη, για τη δημιουργία γκολφ ξεχωριστά, εκπονείται μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον που αξιολογείται από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή.