Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1104, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC” του ομίλου Σιακόλα, που σχεδιάζει τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή Λίμνης, αγόρασε ελληνοκυπριακή γη στη Στενή και τη Χρυσοχού, για να γίνει ανταλλαγή με τεμάχια γης στη Λίμνη τα οποία ανήκουν σε Τουρκοκυπρίους.

Η εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή δύο γηπέδων γκολφ, λέσχες, ξενοδοχείο πέντε αστέρων, επαύλεις και τουριστικά διαμερίσματα. Στην πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σημειώνεται ότι τα τεμάχια των Τουρκοκυπρίων εκτιμήθηκαν από το Τμήμα Κτηματολογίου έναντι €50 ανά τ.μ. και έχουν κόστος €5,2 εκατομ.

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατις λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτής, να καταθέσει τον τοπογραφικό χάρτη με τα προς ανταλλαγή τεμάχια και αν η κυβέρνηση θεωρεί σωστό σε αυτή την κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, ιδιαίτερα εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στο περιουσιακό, να συνομολογήσει τέτοιου είδους συμφωνίες που να αφορούν τουρκοκυπριακές ιδιοκτησίες

 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2010 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1104, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαιστηνεπιστολήτου ΓενικούΔιευθυντή της Βουλήςτων ΑντιπροσώπωνμεΑρ. Ερ. 23.06.009.04.1104 καιημερομηνία 18.5.2010 σχετικά μετηνΕρώτησηπου υπέβαλεοαξιότιμοςΒουλευτήςκ. ΓιώργοςΠερδίκηςγια τηνανταλλαγήΤ/ΚγηςμεΕ/Κγητης Εταιρείας Cyprus Limni Resorts and Golfcourses PLC στηνπεριοχή Λίμνηςκαιπαραθέτωταακόλουθα:

(α) Όπωςείναιγνωστό, ηπιο πάνωΕταιρεία προτίθεταινα προχωρήσειμετη δημιουργίαδύο διεθνούςεπιπέδουγηπέδωνγκολφ (μετηνυπογραφή διάσημωνσχεδιαστώνγκολφ) μαζίμε συναφείςεγκαταστάσειςπουθα περιλαμβάνουνακαδημίαγκολφ, λέσχεςγκολφ, ξενοδοχείο 5 αστέρωνκαι άλλακαταλύματα, αφούαποκατασταθείκαιτο παλαιόλατομείο, δηλαδή τουτεραστίωνδιαστάσεωνκρατήραμέσαστο χώροτου προτεινόμενου γκολφαρ. 7.

(β) ΣτηνπροτιθέμενηανάπτυξηυπάρχουνπερίκλεισταΤ/Κ τεμάχιασυνολικής έκτασης 95 περίπουδεκαριώνγιατα οποίαπροωθήθηκε ανταλλαγήμε ιδιόκτητακτήματατηςΕταιρείαςμετάαπόσειρά συσκέψεωνκαι διαβουλεύσεωνμεόλαταεμπλεκόμεναΚυβερνητικάΤμήματα (στααρχικά στάδιατηςαίτησηςζητείτοαπότην Εταιρείαπολύ μεγαλύτερηέκτασηπου περιλάμβανεΤ/Κγηστις παρυφέςτης ανάπτυξηςκαι τελικάαφαιρέθηκε). Γιασκοπούςτωνανταλλαγών, η«πιθανή τιμήαγοράς»τωνΤ/Κ τεμαχίων καθορίστηκεαπότοΤμήμα ΚτηματολογίουκαιΧωρομετρίαςπέραντου διπλασίουτηςτιμήςτων συγκριτικώνπωλήσεωνπουγίνονταιστην ευρύτερηπεριοχή (περίπουστα €50 ανάτ.μ. κατάμέσο όρο) αφού λήφθηκανυπόψη ταφυσικάκαιπολεοδομικάχαρακτηριστικάτουκάθε κτήματος, καθώςκαι τογεγονόςότιμετην απόκτησήτους, ηΕταιρεία ενεργοποιείολόκληρητησχεδιασμένηανάπτυξητωνγηπέδων. Σεό,τι αφοράτακτήματαπουπροσφέρθηκαναπότην Εταιρείαπρος όφελοςτων Τ/Κιδιοκτητών, αυτάέχουνεκτιμηθείαπευθείαςμετησυγκριτικήμέθοδο καιεκτιμήθηκεηαγοραία αξίασε σημερινέςτιμές (εκτιμήθηκανστα €19 ανάτ.μ. περίπουκατά μέσοόρο). Ωςεκτούτου, τακτήματατηςΕταιρείας πουπροσφέρθηκανπροςανταλλαγήείναιπολύμεγαλύτερουεμβαδού (περίτα 322 δεκάρια).

(γ) Το όλοθέμαέτυχετηςέγκρισηςτουΥπουργικούΣυμβουλίουαφού λήφθηκευπόψηκαι σχετικήγνωμάτευσητουΓενικούΕισαγγελέατης Δημοκρατίαςσύμφωναμετηνοποία ηανταλλαγή είναινόμιμηανληφθεί υπόψηότιηαξία τηςιδιωτικής γηςπουθαδοθείστουςΤουρκοκύπριους είναιπέραντουδιπλασίουτηςδικής τουςκαιότιηανταλλαγήείναι επωφελήςγιατοπεριβάλλονκαιγια τηνοικονομία τουτόπου λαμβανομένωνυπόψητων σημερινώνοικονομικώνδεδομένων. Εξάλλου, σύμφωναμετοΆρθρο 6(η) τουΝόμου 139/91, επιτρέπεταιοΚηδεμόνας Τ/ΚΠεριουσιώνναπροβαίνεισεενέργειεςπουθαέχουν ωςαποτέλεσμα μετάτηλήξη τηςέκρυθμης κατάστασηςνα είναιάλλοςαπότονιδιοκτήτη τηςακίνητηςιδιοκτησίαςκατάτην 26.4.1991 πουτέθηκεσεισχύοΝόμος, μόνοσεεξαιρετικέςπεριπτώσειςκατάτιςοποίεςαυτόθα ήτανεπωφελές γιατονΤ/Κιδιοκτήτηήαναγκαίογιατοδημόσιοσυμφέρον.

(δ) Επισυνάπτεται, ωςέχει ζητηθείαπότονκ. Περδίκη, αντίγραφοτου σχετικούτοπογραφικούσχεδίουόπουυποδεικνύονταιμεκόκκινοχρώματα Τ/Κ τεμάχιαπουείναιπερίκλεισταστηνπροτεινόμενηανάπτυξηκαιμεκίτρινο χρώματαπροσφερόμεναΕ/Κ τεμάχιααπότηνΕταιρείακαιταοποία εγγράφηκανεπονόματιτωνεπηρεαζόμενωνΤουρκοκυπρίων

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.