Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.64 ):

(στ)   Αιτήσεις για ανάπτυξη γηπέδων γκολφ. Όπως αναφέρεται στην ΄Εκθεσή μας για το 2008, το Τμήμα Περιβάλλοντος, κατά την προκαταρκτική εξέταση των Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που αφορούν αιτήσεις για παραχώρηση άδειας ανάπτυξης γηπέδων γκολφ, διαπίστωσε τρεις περιπτώσεις όπου μέρος των προτεινόμενων αναπτύξεων ήταν εντός καθορισμένης περιοχής προστασίας του Δικτύου Natura 2000 και εφόσον αυτό απαγορεύεται ρητά από την εξαγγελθείσα πολιτική για ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, ζήτησε από τους αιτητές όπως αφαιρέσουν τις εν λόγω περιοχές από τις αιτήσεις τους.  Στη μια από αυτές τις περιπτώσεις, ο αιτητής αφαίρεσε από τα σχέδιά του την έκταση που εμπίπτει στην περιοχή του Δικτύου και το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στην εξέταση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, εκδίδοντας στις 5.3.2010, θετική γνωμάτευση για το έργο. Στη δεύτερη περίπτωση ο αιτητής κατέθεσε αναθεωρημένο σχέδιο στο οποίο διαφαίνεται ότι η μόνη αιτούμενη επέμβαση μέσα στην περιοχή Natura 2000 είναι οι αγωγοί μεταφοράς νερού προς και από την αιτούμενη μονάδα αφαλάτωσης και για το θέμα αναμένεται να αποφασίσει η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή.  Για την τρίτη περίπτωση, η οποία εμπίπτει εξ’ολοκλήρου μέσα σε περιοχή Natura 2000, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι, βάσει σχετικής γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, το Τμήμα, ως Περιβαλλοντική Αρχή, οφείλει να εξετάσει την αίτηση και να εκδώσει γνωμάτευση.