Σε αλλαγή ενός εκ των πιο ουσιαστικών όρων για αναπτύξεις γκολφ προχώρησε τον Ιούνιο το υπουργικό συμβούλιο, δίνοντας σε όλους τους ιδιοκτήτες την ευχέρεια υδροδότησης των αναπτύξεων από τα συστήματα υδατοπρομήθειας του κράτους. 

 

Σε απάντηση του στο βουλευτή των οικολόγων Γιώργο Περδίκη, ο υπουργός γεωργίας Νίκος Κουγιάλης παραθέτει το ιστορικό των αποφάσεων για το θέμα, εξηγώντας πως τα τελευταία χρόνια άλλαξαν οι αρχικοί όροι, απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες από την ανάγκη κατασκευής ιδιωτικής αφαλάτωσης. 

Με βάση την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου με αρ. 68.935 και ημερ. 3/6/2009, σύμφωνα με την οποία όλες οι αναπτύξεις γηπέδων γκολφ θα έπρεπε να υδροδοτούνται από ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης που να λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (με εξαίρεση μία υφιστάμενη/υπό αναβάθμιση ανάπτυξη στην περιοχή Τσάδας), διενεργήθηκε αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην πολεοδομική αρχή και των μελετών επιπτώσεων στο περιβάλλον που υποβλήθηκαν στην περιβαλλοντική αρχή. 

Όλες οι αιτήσεις περιελάμβαναν προτάσεις για κατασκευή ιδιωτικής μονάδας αφαλάτωσης σε χώρο που υπέδειξαν οι αιτητές, καθώς και προτάσεις για τα έργα μεταφοράς του αφαλατωμένου νερού μέχρι την ανάπτυξη. Οι προτάσεις μελετήθηκαν από το τμήμα περιβάλλοντος και το τμήμα αναπτύξεως υδάτων, με γνώμονα την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και την αειφορία των υδατικών πόρων, αναφέρει ο υπουργός. 

Από την εξέταση των αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι για συγκεκριμένες αναπτύξεις δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτή η πρόταση των αιτητών για κατασκευή ιδιωτικής αφαλάτωσης, για σοβαρούς περιβαλλοντικούς λόγους. Αντί αυτού, διαφάνηκε ότι υπήρχε περιθώριο για χρήση ανακυκλωμένου νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την άρδευση των γηπέδων, λύση που ευνοεί την αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί λόγω των έργων επέκτασης των μεγάλων αποχετευτικών έργων σε όλες τις αστικές περιοχές. 

Ακολούθως, το υπουργικό συμβούλιο, με τις αποφάσεις του με αρ. 73.087, ημερ. 31/1/2012, και με αρ. 74.014, ημερ. 30/8/2012, εξαίρεσε 6 αναπτύξεις γκολφ από την υποχρέωση για υδροδότηση από ιδιωτική μονάδα αφαλάτωσης, εγκρίνοντας την άρδευση τους με ανακυκλωμένο νερό. Ενέκρινε επίσης τη δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση και των υπολοίπων αναπτύξεων γηπέδων γκολφ, εφόσον υπάρχει ποσοτική επάρκεια, και με όρο όπως τα έργα μεταφοράς κατασκευαστούν και λειτουργούν πάντοτε με ευθύνη των αιτητών, ενώ το παρεχόμενο νερό θα τιμολογείται στο κόστος του αφαλατωμένο νερού που παράγεται με ΑΠΕ. 

Μεταξύ των έξι αναπτύξεων που εξαιρέθηκαν με τις πιο πάνω αποφάσεις είναι και η ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στον Ασώματο-Τσερκέζ Τσιφλίκ, για την οποία αποφασίστηκε η άρδευση με ανακυκλωμένο νερό που παράγεται από το συμβούλιο αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και η ύδρευση από το συμβούλιο υδατοπρομήθειας Λεμεσού. 

Σε πρόσφατη συνεδρία της αρμόδιας υπουργικής επιτροπής (Ιούνιος 2013) αποφασίστηκε όπως προωθηθεί νέα πρόταση προς το υπουργικό συμβούλιο για απαλλαγή όλων των αιτητών από την υποχρέωση υδροδότησης των αναπτύξεων γηπέδων γκολφ από ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης, εφόσον θα αξιολογηθεί ότι υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησής τους με τις αναγκαίες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού για άρδευση, καθώς και με τις αναγκαίες ποσότητες πόσιμου νερού από τα κυβερνητικά συστήματα υδατοπρομήθειας, για ύδρευση. Το νερό που θα παρέχεται θα τιμολογείται στο πλήρες κόστος του, προστιθέμενου του κόστους περιβάλλοντος και πόρου», αναφέρεται.

http://www.stockwatch.com.cy//nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=180146