Νέα Πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο.

(α)     Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του ημερ. 16.2.2005, ενέκρινε πολιτική ενθάρρυνσης επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ. Η Απόφαση αφορούσε στη δημιουργία μέχρι 14 συνολικά γηπέδων γκολφ, περιλαμβανομένων των υφισταμένων, και καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβάλλονται. Στην Απόφαση αναφέρεται παράλληλα ότι, επειδή η επένδυση για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ δεν θεωρείται οικονομικά βιώσιμη από μόνη της, η ανάπτυξη γηπέδου γκολφ μπορεί να συνοδεύεται από οικιστική ή και τουριστική ανάπτυξη προς υποστήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας του.

 

(β)     Υδροδότηση των υφιστάμενων αδειοδοτημένων γηπέδων γκολφ. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του ημερ. 3.6.2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως καμιά ποσότητα νερού δεν θα παραχωρείται από κυβερνητικά υδατικά έργα/αποχετευτικά συστήματα για αναπτύξεις γηπέδων γκολφ και ότι αυτή θα εξασφαλίζεται από μονάδες αφαλάτωσης που θα λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνοντας παράλληλα στα ήδη υφιστάμενα αδειοδοτημένα γήπεδα γκολφ χρονικό περιθώριο ενός έτους (μέχρι 3.6.2010) για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της συγκεκριμένης Απόφασης. Επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση στην πιο πάνω υποχρέωση, το Υπουργικό Συμβούλιο, με νέα Απόφασή του ημερ. 20.1.2011, αποφάσισε να εγκρίνει τη συνέχιση παροχής νερού στα ήδη υφιστάμενα αδειοδοτημένα γήπεδα γκολφ για ακόμη ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 3.6.2011. Παρόλο ότι η προθεσμία έχει παρέλθει και οι επενδυτές δεν φαίνεται να έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές πρόνοιες, μέχρι τον Μάιο 2012 το θέμα δεν είχε υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Εκτενέστερη αναφορά για το θέμα γίνεται στην παρούσα Έκθεση στο μέρος για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

(γ)     Πρόταση/αίτηση συγκριμένης εταιρείας για ανάπτυξη γηπέδου γκολφ. Στις 23.4.2010, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με συγκεκριμένη εταιρεία και στις 27.4.2010, στη χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ.

Σύμφωνα με σχετικό όρο της συμφωνίας, η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €5 εκ. στην Κυβέρνηση ως αντισταθμιστικό μέτρο για την ανάπτυξη (30% του ποσού σε διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πολεοδομικής άδειας και το υπόλοιπο 70% σε 3 ίσες ετήσιες δόσεις τα επόμενα 3 χρόνια, πληρωτέες κατά την ίδια ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή σε διάστημα μίας εβδομάδας από αυτή).

Στις 27.7.2010, η εταιρεία προέβη στην καταβολή του 30% του ποσού (€1,5 εκ.), ωστόσο, μέχρι τον Μάιο 2012 δεν είχε ακόμα καταβάλει το ποσό της πρώτης ετήσιας δόσης ύψους €1.166.667το οποίο κατέστη πληρωτέο στις 27.7.2011. Στο μεταξύ, στις 27.7.2012 είχε ήδη καταστεί πληρωτέο και το ποσό της δεύτερης ετήσιας δόσης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης για γήπεδα γκολφ, την οποία η Υπουργική Επιτροπή όρισε ως υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων των επενδυτών, σε συνεδρία της στις 15.9.2011 αποφάσισε όπως:

  • Ζητηθεί από την εταιρεία να προσκομίσει, εντός 15 ημερών, τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματός της για παράταση της καταβολής της πρώτης ετήσιας δόσης μαζί με επιστολή με την οποία να ζητείται συγκεκριμένη παράταση και να αναγνωρίζεται το περιεχόμενο της συμφωνίας που υπογράφηκε.
  • Διευκρινιστεί ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον επενδυτή σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη καταβολής των δόσεων που προνοούνται στη συμφωνία. Σημειώνεται ότι στη συμφωνία ήδη περιλαμβάνεται πρόνοια για καταβολή τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων.
  • Επανακαθοριστεί η μέγιστη χρονική προθεσμία για καταβολή της δόσης και των τόκων.
  • Παραπεμφθεί το θέμα για σχετική ενημέρωση/απόφαση στην Υπουργική Επιτροπή αφού υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία από την εταιρεία και αξιολογηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, μέχρι τον Μάιο 2012, η εταιρεία δεν φαίνεται να είχε υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος της για παράταση καταβολής των σχετικών ποσών.

Η Υπουργική Επιτροπή, σε συνεδρία της στις 2.11.2011, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να παράσχει παράταση πληρωμής των οφειλόμενων δόσεων/ποσών, τα οποία θα καταβληθούν με τον καθοριζόμενο τόκο, απόφαση η οποία, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 31.1.2012.

(δ)     Μελέτη για καθορισμό του επιθυμητού αριθμού γηπέδων. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί μελέτη που να τεκμηριώνει τον επιθυμητό αριθμό γηπέδων. Όπως μας είχε πληροφορήσει πρώην Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για την απόφαση του επαναπροσδιορισμού της πολιτικής χωρίς την εκπόνηση μελέτης, είχαν ληφθεί υπόψη:

-        οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μελέτης κόστους/οφέλους και μελέτης για τον επιθυμητό αριθμό γηπέδων γκόλφ,

-        το γεγονός ότι η πολιτική για τα γήπεδα γκολφ υιοθετήθηκε για να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν της Κύπρου,

-                 ότι η τουριστική κίνηση προς την Κύπρο έχει συνεχή φθίνουσα πορεία,

-                 ότι ήταν επιβεβλημένη η άμεση προώθηση μεγάλων έργων για αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, και

-                ότι με βάση την απόφαση πολιτικής του 2005 είχαν ήδη υποβληθεί και αξιολογηθεί οι δηλώσεις ενδιαφέροντος και είχαν υποβληθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αιτήσεις από τους επενδυτές.