Κατασκευή ιδιωτικού φράγματος στο Χα-ποτάμι. Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, γύρω στο 1973, ανεγέρθηκε παράνομα, κοντά στην εκβολή του πιο πάνω ποταμού, μικρό εκτροπικό φράγμα, το οποίο επεκτάθηκε κατά την περίοδο 2002-2003. Έκτοτε το νερό που αποθηκεύεται στο υπό αναφορά φράγμα, συνολικής χωρητικότητας 500.000 κ.μ., χρησιμοποιείται από εταιρεία για την άρδευση γηπέδου γκολφ, εξαιτίας δε του γεγονότος ότι είναι παράνομο, δεν επιβάλλονται, από το ΤΑΥ, οποιαδήποτε τέλη σε σχέση με τις αντλούμενες ποσότητες νερού.

Στις 29.12.2006 εκδόθηκε πολεοδομική άδεια, στην οποία ενσωματώθηκε όρος για εξασφάλιση, από τον αιτητή, άδειας για επέμβαση σε κυβερνητική γη. Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 21.5.2008 απέρριψε αίτηση της εταιρείας για παραχώρηση της υπό αναφορά άδειας, και η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, με επιστολή της ημερ. 30.1.2009, κάλεσε την εταιρεία όπως κατεδαφίσει το φράγμα μέχρι την 31.5.2009.

Η άμεση κατεδάφιση του φράγματος κατέστη δύσκολη, λόγω του ότι το φράγμα είχε υπερχειλίσει και το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και της ενδιαφερόμενης εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25.6.2010, κατά την οποία ο εκπρόσωπος της εταιρείας διατύπωσε, μεταξύ άλλων, την άρνησή του όσον αφορά στη χρέωση της εταιρείας για το νερό που θα αντλείται από το φράγμα.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα μελέτης, την οποία ανέθεσε το Τμήμα σε εταιρεία, σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη κατεδάφιση του φράγματος, η διατήρηση του φράγματος, κρίνεται, τη δεδομένη στιγμή, ως η βέλτιστη επιλογή. Το Ταμείο Θήρας διαφώνησε με τη θέση αυτή, ωστόσο το Τμήμα, το οποίο βάσει του Νόμου 79(Ι)/2010 έχει πλέον την αποκλειστική αρμοδιότητα για ρύθμιση του θέματος, ετοίμασε επιστολή η οποία στάληκε από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ΓΦΠΠ στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία υιοθετείται το συμπέρασμα της μελέτης και γίνεται εισήγηση για την επιβολή πρόσθετων όρων στην ανακληθείσα πολεοδομική άδεια του 2006.

Το ΤΑΥ, με επιστολή του ημερ. 9.3.2012 προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ΓΦΠΠ, προώθησε αίτημα της εταιρείας για έγκριση της χρήσης νερού από το φράγμα για σκοπούς κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των γηπέδων γκολφ της, κατά παρέκκλιση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι μπορεί να εγκριθεί αδειοδότηση της χρήσης νερού από το φράγμα για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των γηπέδων γκολφ της εταιρείας, νοουμένου ότι το κόστος του νερού από το φράγμα δεν θα είναι χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής νερού από ιδιωτική μονάδα αφαλάτωσης και επομένως δεν θα τίθενται σε δυσμενέστερη θέση επενδυτές που θα κατασκευάσουν μονάδες αφαλάτωσης για την υδροδότηση των γηπέδων τους.