Οι Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο περιβάλλον εξετάζονται από μια Επιτροπή της οποίας η σύνθεση προβλέπεται από το νόμο και στην οποία προεδρεύει η Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Μετά την υποβολή και την εξέταση της μελέτης εκδίδεται γνωμάτευση.

Με βάση τον  "Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος (Ενοποιημένη Έκδοση, συμπ. Τροποποιήσεις) - (Ν. 140(Ι)/2005)"

Με βάση τον "Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχέδιων και Προγράμματων - (N. 102(I) 2005)"