ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ “MASTER PLAN” ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ  7 Φεβρουαριου 2014

·       Διαμαρτυρόμαστε για την διαχρονικά Αποδεδειγμένη περιφρόνηση του Κράτους προς την Υγεία και την Ασφάλεια μας.

·       Διαμαρτυρόμαστε για την διαδικασία Διαβούλευσης αφού δεν έχει εξασφαλίσει την πληροφόρηση ΟΛΩΝ των επηρεαζόμενων. Ζητούμε την παράταση της υποβολής απόψεων διότι δεν έγινε η ενδεδειγμένη ενημέρωση.

·       Δεν δεχόμαστε να εγκριθεί οτιδήποτε χωρίς την συγκατάθεση μας και χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομερώς τις επιπτώσεις στην Υγεία και την Ασφάλεια μας. Συνεπώς απορρίπτουμε το “Master Plan” αφού δεν συνοδεύεται από Μελέτη Επιπτώσεων.

·       Δηλώνουμε ότι δεν δεχόμαστε ένα σχεδιασμό τέτοιας έκτασης που αλλοιώνει ριζικά την Περιοχή, χωρίς να γίνει Στρατηγική Μελέτη για τις Επιπτώσεις και για την ανάπτυξη της περιοχής σε ακτίνα τουλάχιστον 10 Km από την δεσμευμένη περιοχή του Σχεδίου όπως απαιτούν οι κάτοικοι της περιοχής για περισσότερο από 3 χρόνια.

·       Ζητούμε να παγοποιηθούν όλες οι προγραμματισμένες μεγάλες αναπτύξεις και να αναζητηθούν άλλοι χώροι αφού δεν είναι απαραίτητο να γίνουν στην Περιοχή.

·       Ζητούμε να γίνουν διαφανείς μελέτες «Κόστους – Οφέλους» τόσο για το Κράτος αλλά και για την Περιοχή που να μας πείσουν ότι τα προγραμματιζόμενα έργα θα είναι προς το συμφέρον του τόπου μας.

  ΟΝΟΜΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Στοιχειά επικοινωνίας Τηλέφωνο ή email ή ΦΑΞ

Υπογραφή

1

       
2

       
3

       
4

       

PETITION FOR THE “MASTER PLAN” OF VASILIKOS AREA

KALAVASOS 7TH of February 2014

·           We protest about the proven and long-standing neglect by the State of our Health and Safety

·           We protest about the consultation process since the information has not reached all affected. We request  the extension of the submission of views because there has not been adequate briefing of the residents in the Area.

·           We do not accept the approval of anything without our consent and without informing us in detail of the consequences to  our Health and Safety. Therefore we can only reject the "Master Plan" since it is not accompanied by an Environmental Impact Study.

·           We declare that we do not accept a Plan of such a magnitude that radically alters the area if it is not preceded by a Strategic Study on the Impact and consequences  and to provide for the development of the area within a radius of at least 5 Km around the region of the Plan as requested repeatedly by the residents for more than 3 years.

·            We demand the freezing of the plans of all major developments and the examination of other areas of developments that can be accommodated elsewhere.

·            We demand transparent “Cost - Benefit Analysis” to both the State and the Region to convince us that the planned projects will be in the interest of our Country.

  NAME

ID OF PASPORT

CONTACT DETAILS (OPTIONAL)      phone, email or Fax

Signature

1

       
2

       
3

       
4