Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 66):

Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ) επιδιώκει όπως, κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι Αναθέτουσες Αρχές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λαμβάνουν υπόψη και τις περιβαλλοντικές τους διαστάσεις. Οι ΠΔΣ θεωρούνται λιγότερο επιβλαβείς στη δημόσια υγεία, τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, αφού αφορούν ενεργειακά πιο αποδοτικά και λιγότερο ή καθόλου ρυπογόνα προϊόντα.

Στη βάση Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ετοιμάστηκε το Σχέδιο Δράσης για ΠΔΣ, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21.3.2007 και καλύπτει τους τομείς εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρικών συσκευών, καθαριστικών/ειδών υγιεινής, εξοικονόμησης νερού, καινούργιων/αναπαλαιωμένων κτιρίων, τροφίμων, οχημάτων/μηχανών εσωτερικής καύσης και εκπαίδευσης. Το κόστος εφαρμογής του για τα έτη 2007-2009 υπολογίστηκε σε €2,22 εκ.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται μεταξύ άλλων, η υποβολή από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το αργότερο μέχρι την 31.1.2009, κριτικής έκθεσης για την επιτυχία του Σχεδίου με εισηγήσεις για τη βελτίωσή του.

Όσον αφορά στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, κρίθηκε ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από το Σχέδιο, και έτσι με βάση την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κλήθηκαν να ετοιμάσουν και να εφαρμόσουν, εντός του 2007, δικό τους Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2008–2009, το οποίο να αποστείλουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την έκθεση προόδου του Σχεδίου Δράσης για τα έτη 2007-2009, η ανταπόκριση των εμπλεκομένων Υπουργείων/Τμημάτων στην παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών προς το Τμήμα Περιβάλλοντος περιορίστηκε στο 70% του συνόλου. Όσον αφορά στην υποβολή Σχεδίων Δράσης, η ανταπόκριση από τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ανήλθε στο 50% και από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο 33,3%, ενώ το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για την τριετία 2010-2012, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Η έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης του Σχεδίου από την αρμόδια Επιτροπή, η περιορισμένη ανταπόκριση από τους εμπλεκόμενους, και η καθυστέρηση στη βελτίωσή του, δεν συμβάλλουν κατά την άποψή μας, αποτελεσματικά στην προώθηση της υιοθέτησης των ΠΔΣ στην Κύπρο με ενδεχόμενη την αποτυχία του Σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι, βάσει της Ανακοίνωσης της ΕΕ COM(2008)400, ημερ. 16.7.2008, προτείνεται ως ενδεικτικός στόχος, η σύναψη ΠΔΣ για το 50% του συνόλου των προσφορών του Δημοσίου μέχρι το 2010.