του Παντελή Μιτσή
Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος φαίνεται να βελτιώνεται με την αύξηση του επιπέδου ζωής και ειδικότερα του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Αυτή η παρατήρηση συνδέεται με την λεγόμενη Περιβαλλοντική Καμπύλη του Kuznets που αν ίσχυε στην Κύπρο τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας του περιβάλλοντος θα ήταν να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για περεταίρω ανάπτυξη της οικονομίας μας. Ωστόσο ακόμα μια διεθνής πραγματικότητα καταρρίπτεται στην Κύπρο, εφόσον τα στατιστικά στοιχεία εισηγούνται ότι όσο πιο πλούσιοι θα γινόμαστε, σε τόσο χειρότερο φυσικό περιβάλλον θα ζούμε.
[Ολόκληρο το άρθρο στη "Σύχρονη Άποψη"]