5. Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Sara Soumillion — Τηλ.: +32 229 67094)

Αιτιολογημένες γνώμες

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κοινοποιήσουν τα μέτρα πλήρους μεταφοράς των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης για τους διακινούμενους εργαζομένους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Κύπρο και τη Ρουμανία, επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης [οδηγία σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς συντάξεων (οδηγία 2014/50/ΕΕ)] στο εθνικό τους δίκαιο.
Η οδηγία θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την απόκτηση και διατήρηση των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.
Η εν λόγω οδηγία είναι σημαντική για την προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των διακινούμενων εργαζομένων.

Τον Απρίλιο του 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τον Μάιο του 2018.
Η Επιτροπή απέστειλε ήδη προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2018.
Και οι 4 χώρες απάντησαν ότι έχει κινηθεί η διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο.
Επειδή η Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει λάβει κοινοποίηση των απαιτούμενων μέτρων πλήρους μεταφοράς, αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Εάν τα κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.