Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων για τις πληροφορίες κυκλοφορίας που είναι σχετικές με την οδική ασφάλεια.
Οι κανόνες αυτοί απαιτούνται δυνάμει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 886/2013, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Η πρόσβαση σε δεδομένα κυκλοφορίας που είναι σχετικά με την οδική ασφάλεια έχει καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους και για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους χρήστες του οδικού δικτύου.
Η εν λόγω νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθιστούν τα εν λόγω δεδομένα διαθέσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση μέσω ενιαίων, εθνικών σημείων πρόσβασης.
Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες πληροφόρησης είναι συμβατές και συνεπείς σε ολόκληρη την ΕΕ.
Οι οικείες χώρες έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.