Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Τσεχία να εντείνουν τη μεταφορά του ενωσιακού κανονισμού για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη (κανονισμός αριθ. 1143/2014).
Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα που εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός του φυσικού τους πεδίου, εξαπλωνόμενα με ταχείς ρυθμούς και εξοστρακίζοντας τα αυτόχθονα είδη, με σοβαρές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού την 1η Ιανουαρίου 2015, τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν αποτρεπτικές κυρώσεις, και τα κράτη μέλη με εξόχως απόκεντρες περιοχές όφειλαν να καταρτίσουν ειδικούς καταλόγους χωροκατακτητικών ξένων ειδών για τις εν λόγω περιοχές και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή.

Τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τις κυρώσεις τους ή τους καταλόγους χωροκατακτητικών ξένων ειδών για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ή και τα δύο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.