Το προσχέδιο αυτό είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 15/06/2020

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Νομοσχεδίου με τίτλο «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)»

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προοίμιο.              

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο      

 1. Συνοπτικός τίτλος.
 2. Ερμηνεία.
 3. Πεδίο εφαρμογής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

 1. Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
 2. Εγγραφή συνδέσμου.
 3. Καταστατικό συνδέσμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΣΕ

ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 1. Κριτήρια για την απόδοση του καθεστώτος του καλλιτέχνη.
 2. Όργανα τα οποία κέκτηνται αρμοδιότητας να παραχωρούν το καθεστώς του καλλιτέχνη.
 3. Εργασιακά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την παραχώρηση του καθεστώτος του καλλιτέχνη.

ΜΕΡΟΣ IV – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

 1. Δημιουργία Συμβουλίου.
 2. Σύνθεση Συμβουλίου.
 3. Καθήκοντα Συμβουλίου.
 4. Λειτουργία Συμβουλίου.
 5. Το Συμβούλιο επικουρείται στη λειτουργία του από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

ΜΕΡΟΣ V – ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

 1. Ίδρυση Ταμείου.
 2. Σκοπός Ταμείου.
 3. Πόροι Ταμείου.
 4. Το Ταμείο εποπτεύεται από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.
 5. Προϋπολογισμός Ταμείου.
 6. Λογαριασμοί Ταμείου και έλεγχος αυτών.
 7. Διαχειριστική Επιτροπή.
 8. Αποζημίωση μελών Επιτροπής.
 9. Αρμοδιότητες Επιτροπής.
 10. Λειτουργία Επιτροπής, απαρτία και λήψη αποφάσεων.

ΜΕΡΟΣ VΙ – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Μεταβατική διάταξη.
 2. Κανονισμοί.
 3. Έναρξη ισχύος.

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ τα επιτεύγματα της Τέχνης αποτελούν την κυριότερη συνιστώσα στην οικοδόμηση της φυσιογνωμίας των ανθρώπινων κοινωνιών·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η εξασφάλιση στους δημιουργούς της Τέχνης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης είναι συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ για την ενίσχυση των Τεχνών·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ως εκ της φύσεώς του το επάγγελμα του Καλλιτέχνη δεν είναι δυνατό να πραγματώνεται στο πλαίσιο μισθωτής ή εξαρτημένης εργασίας·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το επάγγελμα του Καλλιτέχνη χαρακτηρίζεται εγγενώς από εργασιακή επισφάλεια και έντονη διακύμανση στο εισόδημα·

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι, ένεκα τούτων, αναγκαία η θέσπιση ενός αποτελεσματικού πλέγματος κοινωνικής προστασίας των Καλλιτεχνών· 
η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Υπόστασης του Καλλιτέχνη (Δικαιώματα, Διαδικασίες και Προϋποθέσεις) Νόμος του 2019.  

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια–

«αυτοεργοδοτούμενος καλλιτέχνης» σημαίνει τον «καλλιτέχνη» για τον οποίο η δημιουργία «έργων τέχνης» αποτελεί το κύριο μέσο προσπορισμού των προς το ζην·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«ειδικός εμπειρογνώμονας σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο, έχοντας τον προσήκοντα πανεπιστημιακό ή και ερευνητικό προσανατολισμό, μελετά, ερευνά, αναπτύσσει κριτική θεώρηση και/ή αναλύει σε επιστημονικό επίπεδο την ιστορική εξέλιξη του οικείου πεδίου καλλιτεχνικής δραστηριότητας και–  

(α) Δημοσιεύει τα αποτελέσματα της δραστηριοποίησής του αυτής είτε στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο ή σε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, είτε σε μονογραφικές εκδόσεις ή συλλογές δοκιμίων ή/και

(β) Διδάσκει συναφή γνωστικά αντικείμενα σπουδών σε αναγνωρισμένη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στη Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή ή/και

(γ) Αναλαμβάνει την οργάνωση ή τον συντονισμό της παραγωγής εκδηλώσεων στο οικείο πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας·

«Επιτροπή» σημαίνει τη Διαχειριστική Επιτροπή του «Ταμείου Καταβολής Εισφορών Αυτοεργοδοτούμενων Καλλιτεχνών» η οποία συστήνεται δυνάμει του Άρθρου 21·

59(Ι)/1976

63(Ι)/1977

18(I)/1993

54(I)/1999

12(I)/2001

128(I)/2002

128(I)/2004

123(I)/2006

181(I)/2007

207(Ι)/2012

196(Ι)/2014

123(Ι)/2015

66(Ι)/2017

77(Ι)/2019

«έργο» και «έργο τέχνης» σημαίνει το αυθεντικό προϊόν της διανοητικής και δημιουργικής εργασίας σε οποιοδήποτε «πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας» και το οποίο, λόγω του μοναδικού και ανεπανάληπτου χαρακτήρα του, θεμελιώνει για τον δημιουργό του δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δυνάμει του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου·

«Έφορος» σημαίνει τον Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών·

«καθεστώς του καλλιτέχνη» σημαίνει το σύνολο των διοικητικών μέτρων μέσω των οποίων, αφενός μεν, αναγνωρίζεται και προστατεύεται η επαγγελματική υπόσταση των «καλλιτεχνών» και, αφετέρου δε, κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης των «αυτοεργοδοτούμενων καλλιτεχνών» στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

«καλλιτέχνης» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο είτε παράγει «έργα τέχνης» είτε, προκειμένου για έργα τέχνης που εμπίπτουν στις Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Κινηματογράφο, Μουσική και Χορό), συμμετέχει στη χορογραφία, σκηνοθεσία, ερμηνεία – απόδοση, εκτέλεση ή ολοκλήρωσή τους·

«Μητρώο Αυτοεργοδοτούμενων Καλλιτεχνών» σημαίνει το Μητρώο το οποίο τηρείται μερίμνη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Καταβολής Εισφορών Αυτοεργοδοτούμενων Καλλιτεχνών και στο οποίο καταχωρίζονται οι αυτοεργοδοτούμενοι καλλιτέχνες·

«Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών» σημαίνει το Μητρώο το οποίο τηρεί ο «Έφορος» και στο οποίο εγγράφονται κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο οι «σύνδεσμοι ή/και ενώσεις καλλιτεχνών»·

«πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας» σημαίνει οποιονδήποτε από τους κάτωθι τομείς Τέχνης:

(α) Γράμματα και Λογοτεχνία (περιλαμβανομένης και της μετάφρασης)

(β) Εικαστικά (περιλαμβανομένων και των ειδικοτήτων των: ζωγράφου, γλύπτη, χαράκτη, κεραμίστα, περφόρμερ, επιμελητή, θεωρητικού τέχνης και οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας   εντάσσεται ως νέος κλάδος και ορίζεται ως νέες πρακτικές από τις Σχολές Καλών Τεχνών)·

(γ) Εφαρμοσμένες Τέχνες (περιλαμβανομένων και των ειδικοτήτων των: γραφίστα, εικονογράφου, φωτογράφου και animator)·

(δ) Θέατρο (περιλαμβανομένης και της υποστηρικτικής δραστηριότητας του σχεδιασμού φωτισμού),

(ε) Κινηματογράφο, Τηλεόραση και οπτικοακουστικές τέχνες (περιλαμβανομένων και των ειδικοτήτων των: σκηνοθέτη, σεναριογράφου, διευθυντή φωτογραφίας, ηθοποιού, σχεδιαστή παραγωγής, σκηνογράφου, σχεδιαστή κοστουμιών, μοντέρ, γραφίστα, 3D animation artist, compositor, special and visual effects supervisor, video artist, σχεδιαστή ήχου),

(στ) Μουσική (περιλαμβανομένων και των ειδικοτήτων των: μουσικολόγου, μουσουργού και ερμηνευτή)·  

(ζ) Χορό (περιλαμβανομένων και των ειδικοτήτων του xoρευτή και χορογράφου)·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εξέτασης Αιτήσεων για Απόδοση του Καθεστώτος του Καλλιτέχνη το οποίο συστήνεται δυνάμει του Άρθρου 10

«σύνδεσμος» και «σύνδεσμος καλλιτεχνών» σημαίνει τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανωμένη ένωση είκοσι, τουλάχιστον, «καλλιτεχνών» συγκεκριμένου «πεδίου καλλιτεχνικής δραστηριότητας» η οποία συγκροτείται κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 5 και–

(α) Προάγει την ανάπτυξη του οικείου πεδίου καλλιτεχνικής δραστηριότητας και συμβουλεύει κάθε αρμόδια δημόσια αρχή για τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση·

(β) Προασπίζεται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της και μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτισή τους·

(γ) Διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των μελών της

(δ) Επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διάχυση του έργου των μελών της στο κοινωνικό σύνολο και σμβάλλει στην εμπέδωση του κύρους που αρμόζει στους καλλιτέχνες·

«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Καταβολής Εισφορών Αυτοεργοδοτούμενων Καλλιτεχνών το οποίο ιδρύεται δυνάμει του Άρθρου 15·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και ο όρος «Υπουργείο» ερμηνεύεται ανάλογα.

Πεδίο εφαρμογής.

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτοεργοδοτούμενων καλλιτεχνών οι οποίοι είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή, προκειμένου για πολίτες άλλων χωρών, διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία για πέντε, συναπτά τουλάχιστον, έτη και–  

(α) το ετήσιο εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (59.000€) και

(β) το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνει, σε τρέχουσες τιμές, το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000€):

203(Ι)/ 2015

46(Ι)/2019

Νοείται ότι οι όροι «οικογένεια» και «περιουσιακά στοιχεία» έχουν, τηρουμένων των αναλογιών, την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς δυνάμει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.

4. Οποιοσδήποτε καλλιτέχνης έχει δικαίωμα ίδρυσης ή συμμετοχής σε σύνδεσμο ή ένωση καλλιτεχνών στο οικείο πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.  

Εγγραφή συνδέσμου.

5.–(1) Προς απόκτηση νομικής προσωπικότητας κάθε σύνδεσμος καλλιτεχνών οφείλει να εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.  

(2) Για τον σκοπό αυτό ο Έφορος τηρεί κατά τον καθοριζόμενο τύπο Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών στο οποίο καταχωρίζει τα καθορισμένα στοιχεία.

(3) Για την εγγραφή συνδέσμου, υποβάλλεται αίτηση στον Έφορο από τους ιδρυτές ή τους διοικούντες τον σύνδεσμο συνοδευόμενη από την ιδρυτική πράξη, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της διοίκησης και το καταστατικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη και φέρει ημερομηνία και περιγραφή της κινητής ή ακίνητης περιουσίας η οποία ανήκει στον σύνδεσμο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

(4) Ο Έφορος, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, δέχεται την αίτηση και εγγράφει τον σύνδεσμο στο Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών με την καταβολή εφάπαξ καθορισμένου τέλους και εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο αποτελεί πλήρη απόδειξη ως προς την ημερομηνία εγγραφής και την τήρηση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων. Αφού βεβαιώσει το πιστοποιητικό, το καταχωρίζει στα αρχεία του.

Καταστατικό συνδέσμου.

6. Επί ποινή ακυρότητος, το καταστατικό ενός συνδέσμου καλλιτεχνών πρέπει να καθορίζει–    

(α) Τον σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του συνδέσμου·

(β) Τους όρους εισδοχής, αποχώρησης ή αποβολής των μελών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους:

Νοείται ότι οι όροι εισδοχής υιοθετούν στην ολότητά τους τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 7:

Νοείται περαιτέρω ότι η ιδιότητα του μέλους συνδέσμου καλλιτεχνών διαλαμβάνει και την τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο εκπονεί ο σύνδεσμος·  

(γ) Τους πόρους του συνδέσμου·

(δ) Τον τρόπο δικαστικής ή εξώδικης αντιπροσώπευσης του συνδέσμου·

(ε) Τα όργανα της διοίκησης, τους όρους καταρτισμού και λειτουργίας της, καθώς και τους όρους παύσης των οργάνων της·

(στ) Τη διαδικασία σύγκλησης συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων της συνέλευσης των μελών·

(ζ) Τον τρόπο τροποποίησης του καταστατικού·

(η) Τον τρόπο ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του συνδέσμου·

(θ) Τους όρους διάλυσης του συνδέσμου και τον εν τοιαύτη περιπτώσει τρόπο διανομής της περιουσίας του:

Νοείται ότι σε περίπτωση διάλυσης συνδέσμου καλλιτεχνών η περιουσία του συνδέσμου δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Κριτήρια για απόδοση του καθεστώτος του καλλιτέχνη.

7. Οποιοσδήποτε αυτοεργοδοτούμενος καλλιτέχνης δικαιούται να ζητήσει να του αποδοθεί το καθεστώς του καλλιτέχνη νοουμένου ότι πληροί τουλάχιστον δύο από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(α)

Κατά τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υποβάλλει την αίτησή του έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δυο, συνολικά, δημόσιες παρουσιάσεις έργου του:

Νοείται ότι παρουσιάσεις οι οποίες απορρέουν από τις απαιτήσεις για απόκτηση οποιουδήποτε ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών δεν θεωρείται ότι καλύπτουν την παρούσα προϋπόθεση·

Νοείται περαιτέρω ότι, χωρίς περιορισμό της γενικότητας του όρου, η «δημόσια παρουσίαση» δυνατό να συνίσταται σε: ανέβασμα θεατρικών έργων, εκθέσεις έργων εικαστικών ή/και εφαρμοσμένων τεχνών, επιτελέσεις περφόρμανς, παρουσιάσεις βιβλίων και συμμετοχή σε μουσικές συναυλίες και χορογραφικά δρώμενα και να περιλαμβάνει, πέραν της δημιουργικής επενέργειας στην εκπόνηση των προς παρουσίαση έργων και τη συμμετοχή στην εκτέλεσή τους·

(β)

Απολαύει της εκτίμησης των ειδικών εμπειρογνωμόνων στο οικείο πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας:

Νοείται ότι η αναγνώριση αυτή τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι το έργο του αυτοεργοδοτούμενου καλλιτέχνη έχει περιληφθεί σε βιβλιογραφικές αναφορές, ή έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατόπιν πρόσκλησης ειδικού εμπειρογνώμονα·

(γ)

Του έχει απονεμηθεί το Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών ή οποιαδήποτε ανάλογη τιμητική διάκριση της Δημοκρατίας ή άλλης χώρας·

(δ)

Είναι μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών·

(ε)

Έχει βραβευθεί σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς είτε στη Δημοκρατία είτε αλλού·

(στ)

Έχει εκπροσωπήσει τη Δημοκρατία σε διεθνείς και εσωτερικές καλλιτεχνικές διοργανώσεις ως μέλος της επίσημης κρατικής συμμετοχής·

(ζ)

Έργα του έχουν αποκτηθεί από μουσεία ή άλλα πολιτιστικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

(η)

Είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος, τίτλου ή άλλου ισότιμου προσόντος σε οποιονδήποτε κλάδο Τεχνών.

Όργανα τα οποία κέκτηνται αρμοδιότητας να παραχωρούν το καθεστώς του καλλιτέχνη.

8.–(1) Το καθεστώς του καλλιτέχνη παραχωρείται σε έναν αυτοεργοδοτούμενο καλλιτέχνη–

(α)        Άμα τη αποδοχῄ αίτησής του για εισδοχή σε σύνδεσμο καλλιτεχνών·

(β)       Με απόφαση του Συμβουλίου Εξέτασης Αιτήσεων για Απόδοση του Καθεστώτος του Καλλιτέχνη:

Νοείται ότι η απόφαση του Συμβουλίου τίθεται σε ισχύ με την επικύρωσή της από τον Υπουργό.

(2)        Η απόφαση για παραχώρηση του καθεστώτος του καλλιτέχνη ανακαλείται εάν:

(α) διαπιστωθεί ότι η αρχική απόφαση είχε βασιστεί επί ανακριβών ή αναληθών στοιχείων, ή

(β) το πρόσωπο στο οποίο είχε παραχωρηθεί το καθεστώς του καλλιτέχνη παύει να δραστηριοποιείται ως αυτοεργοδοτούμενος καλλιτέχνης.

Εργασιακά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την παραχώρηση του καθεστώτος του καλλιτέχνη.

9. Ανεξαρτήτως των προνοιών οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, η απόκτηση του καθεστώτος του καλλιτέχνη αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση οποιουδήποτε αυτοεργοδοτούμενου καλλιτέχνη στην αγορά εργασίας στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ IV – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

Δημιουργία Συμβουλίου.

10. Για την καλύτερη εφαρμογή και επίτευξη των σκοπών και στόχων του παρόντος Νόμου συστήνεται Συμβούλιο καλούμενο Συμβούλιο Εξέτασης Αιτήσεων για Απόδοση του Καθεστώτος του Καλλιτέχνη.

Σύνθεση Συμβουλίου.

11.–(1) Το Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό για περίοδο τεσσάρων ετών:

(α) Τέσσερις προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και προσφοράς στις Τέχνες:

Νοείται ότι πριν τον διορισμό των προσώπων αυτών ο Υπουργός διαβουλεύεται με τους συνδέσμους καλλιτεχνών·

(β)       Τρεις ειδικούς εμπειρογνώμονες από διαφορετικά πεδία καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

(2)       Στα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Υπουργό.

Καθήκοντα Συμβουλίου.

12. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο –

(α) Αποφασίζει επί αιτήσεων που υποβάλλονται σε αυτό από αυτοεργοδοτούμενους καλλιτέχνες για απόδοση του καθεστώτος του καλλιτέχνη·

(β) Εξετάζει σε δεύτερο βαθμό ενστάσεις αυτοεργοδοτούμενων καλλιτεχνών των οποίων η αίτηση για εισδοχή σε σύνδεσμο καλλιτεχνών έχει απορριφθεί·

(γ) Γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τον Υπουργό επί θεμάτων που άπτονται των σκοπών και της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Λειτουργία Συμβουλίου.

13.–(1) Κατά τον διορισμό των μελών του Συμβουλίου ένα εκ των προσώπων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (α) του Άρθρου 11 ορίζεται ως Πρόεδρος.  

(2) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί προς συνεδρίες αποστέλλοντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την πραγματοποίηση προς συνεδρίας μαζί με την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων:

Νοείται ότι οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο–

(α) Τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας·

(β) Τη συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη καθορισθείσας συνεδρίας θέματος το οποίο το μέλος θεωρεί ότι χρήζει συζήτησης.

(3) Το Συμβούλιο συνεδριάζει εν απαρτία εάν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα εκ των μελών του.

(4) Το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος αναλόγως.

(5) Η για οποιονδήποτε λόγο ύπαρξη κενής θέσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των πράξεων ή αποφάσεων του Συμβουλίου.

(6) Κατά τα λοιπά, το Συμβούλιο ρυθμίζει με απόφασή του την εσωτερική του λειτουργία.

Το Συμβούλιο. επικουρείται στη λειτουργία του από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

14. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες παρέχουν στο Συμβούλιο την αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του

ΜΕΡΟΣ V – ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Ίδρυση Ταμείου.

15. Ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Καταβολής Εισφορών Αυτοεργοδοτούμενων Καλλιτεχνών», το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και το οποίο κέκτηται εξουσίας να αποκτά, να κατέχει και να διαθέτει περιουσία, να συμβάλλεται, να ενάγει και να ενάγεται με την επωνυμία του και, εν γένει, να προβαίνει σε οποιανδήποτε πράξη είναι αναγκαία για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Σκοπός Ταμείου.

16. Το Ταμείο αναλαμβάνει να καταβάλλει–  

59(Ι)/2010

114(Ι)/2010

126(Ι)/2010

2(Ι)/2012

37(Ι)/2012

170(Ι)/2012

193(Ι)/2012

106(Ι)/2014

194(Ι)/2014

176(Ι)/2015

1(Ι)/2017

52(Ι)/2017

115(Ι)/2017

132(Ι)/2018

(α) Στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ποσό ίσο με ποσοστό 47,40% του μεριδίου το οποίο αναλογεί επί των εισφορών του αυτοεργοδοτούμενου καλλιτέχνη ως αυτοτελώς εργαζόμενου όπως αυτές καθορίζονται εκάστοτε στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο·

89(Ι)/2001

134(Ι)/2002

101(Ι)/2004

62(Ι)/2005

74(Ι)/2017

(β) Στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας ποσό ίσο με ποσοστό 60% επί των εισφορών του αυτοεργοδοτούμενου καλλιτέχνη όπως αυτές καθορίζονται εκάστοτε στον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο για κάθε αυτοεργοδοτούμενο καλλιτέχνη στον οποίο έχει αποδοθεί το καθεστώς του καλλιτέχνη.  

Πόροι του Ταμείου.

17. – (1) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:

(α) Τα τέλη που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του Άρθρου 5 και στην παράγραφο (β) του Άρθρου 23·

(β) Δωρεές και κληροδοτήματα·

(γ) Τόκους επί καταθέσεων τις οποίες το Ταμείο διατηρεί σε πιστωτικά ιδρύματα·

(δ) Την ετήσια χορηγία του Υπουργείου η οποία περιλαμβάνεται για το σκοπό αυτό στον εκάστοτε Προϋπολογισμό·

106(Ι)/2012  

108(Ι)/2012

212(Ι)/2012

(ε) Ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του φόρου στοιχήματος τον οποίο εισπράττει η Δημοκρατία δυνάμει των περί Στοιχήματος Νόμων.

118(I)/2002

230(I)/2002

162(I)/2003

195(I)/2004

92(I)/2005

113(I)/2006

80(I)/2007

138(I)/2007

32(I)/2009

45(I)/2009

74(I)/2009

110(I)/2009

41(I)/2010

133(I)/2010

116(I)/2011

197(I)/2011

102(I)/2012

188(Ι)/2012  

19(Ι)/2013  

26(I)/2013

27(I)/2013  

17(Ι)/2014  

115(Ι)/2014  

134(Ι)/2014  

170(Ι)/2014  

116(I)/2015  

187(I)/2015  

212(Ι)/2015

110(Ι)/2016

135(Ι)/2016

119(Ι)/2017

134(Ι)/2017

165(Ι)/2017

51(Ι)/2018

96(Ι)/2018

122(Ι)/2018  

(2) Οι δωρεές προς το Ταμείο θα θεωρούνται ως δωρεά   ή συνεισφορά προς τη Δημοκρατία κατά την έννοια των περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων.

Το Ταμείο εποπτεύεται από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.  

18. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.

Προϋπολογισμός του Ταμείου.

19. Το Ταμείο διατηρεί δικό του προϋπολογισμό ο οποίος καταρτίζεται κατ’ έτος από την Επιτροπή και κατατίθεται μέσω του Υπουργού για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Λογαριασμοί του Ταμείου και έλεγχος αυτών.

20.–(1) Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους το οποίο έπεται του έτους στο οποίο αφορούν οι λογαριασμοί και υποβάλλονται από την Επιτροπή προς τον Υπουργό.

(2) Οι λογαριασμοί του Ταμείου ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Διαχειριστική Επιτροπή.

21.–(1) Τους πόρους και την περιουσία του Ταμείου διαχειρίζεται Επιτροπή τα μέλη της οποίας διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Υπουργού.

(2) Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

(α) Εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών·

(β) Εκπρόσωπό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(γ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας με ειδική γνώση και πείρα σε θέματα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης·

(δ)Τρία πρόσωπα τα οποία επιλέγονται από τον Υπουργό με βάση κατάλογο τον οποίο του υποβάλλουν οι σύνδεσμοι καλλιτεχνών·

(ε) Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου.

(3) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής με δικαίωμα επαναδιορισμού:

Νοείται ότι κανένα από τα μέλη τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (2) δεν επιτρέπεται να υπηρετήσει στην Επιτροπή πέραν των δυο συνεχόμενων θητειών.

(4) Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής δύναται οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του να υποβάλει την παραίτησή του με επιστολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Σε περίπτωση κενωθείσας θέσης οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής το Υπουργικό Συμβούλιο, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Άρθρο αυτό, διορίζει άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους το οποίο αντικαθίσταται.

Αποζημίωση μελών Επιτροπής.

22. Στα μέλη της Επιτροπής τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους (δ) και   (ε) του εδαφίου (2) του Άρθρου 21 καταβάλλεται αποζημίωση όπως ήθελε καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Υπουργού.

Αρμοδιότητες Επιτροπής.

23.Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:

(α) Την καταβολή εις πίστη των αυτοεργοδοτούμενων καλλιτεχνών των ποσών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του Άρθρου 16·

(β) Την τήρηση Μητρώου Αυτοεργοδοτούμενων Καλλιτεχνών στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία έκαστου αυτοεργοδοτούμενου καλλιτέχνη στον οποίο έχει αποδοθεί το καθεστώς του καλλιτέχνη και τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή από τους συνδέσμους καλλιτεχνών και το Υπουργείο:

Νοείται ότι η καταχώρηση των στοιχείων έκαστου αυτοεργοδοτούμενου καλλιτέχνη διενεργείται έναντι καταβολής εφάπαξ τέλους·

(γ) Την έγκριση και διενέργεια κάθε δαπάνης απαραίτητης για την υλοποίηση των σκοπών του Ταμείου·

(δ) Την πρόσληψη του αναγκαίου για την εύρυθμη διεκπεραίωση της λειτουργίας του Ταμείου προσωπικού.

Λειτουργία Επιτροπής, απαρτία και λήψη αποφάσεων.

24.–(1) Ο εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην Επιτροπή εκτελεί χρέη Προέδρου.

(2) Τις συνεδρίες της Επιτροπής συγκαλεί ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματός του, το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος.

(3) Η Επιτροπή θεωρείται ως ευρισκόμενη σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα εκ των μελών της. Απουσιάζοντος του Προέδρου, των συνεδριών προεδρεύει το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό μέλος.

(4) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος, ή ο προεδρεύων αναλόγως, διαθέτει δεύτερη, νικώσα ψήφο.

(5) Η εγκυρότητα των πράξεων ή αποφάσεων της Επιτροπής δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη οποιασδήποτε κενής θέσης

ΜΕΡΟΣ VΙ – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μεταβατική διάταξη.

104(Ι)/2017

76(Ι)/2018  

ΚΕΦ.113

9(Ι)/1968

76(Ι)/1977

17(Ι)/1979

105(Ι)/1985

198(Ι)/1986

19(Ι)/1990

46(I)/1992

96(I)/1992

41(I)/1994

15(I)/1995

21(I)/1997

ΑΝΑΚ.2331

82(I)/1999

149(I)/1999

2(I)/2000

135(I)/2000

151(I)/2000

76(I)/2001

70(I)/2003

167(I)/2003

92(I)/2004

24(I)/2005

129(I)/2005

130(I)/2005

98(I)/2006

124(I)/2006

70(I)/2007

71(I)/2007

131(I)/2007

186(I)/2007

87(I)/2008

41(I)/2009

49(I)/2009

99(I)/2009

42(I)/2010

60(I)/2010

88(I)/2010

53(I)/2011

117(I)/2011

145(I)/2011

157(I)/2011

198(I)/2011

64(I)/2012

98(I)/2012

190(Ι)/2012

203(Ι)/2012

6(Ι)/2013

90(I)/2013

74(Ι)/2014

75(Ι)/2014

18(Ι)/2015  

62(Ι)/2015  

63(Ι)/2015  

89(I)/2015

120(I)/2015

40(I)/2016

90(I)/2016

97(I)/2016

17(Ι)/2017

33(Ι)/2017

51(Ι)/2017

37(Ι)/2018

83(Ι)/2018

Παράρτημα Α

25.–(1) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα   Νόμου ή του περί Εταιρειών Νόμου αντίστοιχα και τα οποία εμφαίνονται στο Παράρτημα Α θεωρούνται αυτοδικαίως ως σύνδεσμοι καλλιτεχνών νοουμένου ότι, εντός δυο μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, υποβάλουν στον Έφορο–

  

(α) Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής τους·

(β) Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους·

(γ) Εξελεγμένους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους· και

(δ) Βεβαιώσεις από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι έχουν διευθετημένες όλες τις υποχρεώσεις απέναντί τους.

Κανονισμοί.

26.–(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου καθώς και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρέπει ή είναι δυνατό να ρυθμιστεί με κανονισμούς.

(2)

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί μπορεί να προνοούν για τον καθορισμό–

(α)

Του τύπου καθώς και των στοιχείων που καταχωρίζονται σ’ αυτόν, του Μητρώου Εγγραφής Συνδέσμων Καλλιτεχνών, του Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνδέσμων Αυτοεργοδοτούμενων Καλλιτεχνών·

(β)

Του περιεχομένου του Κώδικα Δεοντολογίας βάσει του οποίου ασκούν το επάγγελμά τους οι καλλιτέχνες·

(γ)

Του τύπου και των στοιχείων που αυτή περιλαμβάνει, της αίτησης για απόδοση του καθεστώτος του καλλιτέχνη·

(δ)

Του ύψους των τελών τα οποία καταβάλλονται από συνδέσμους για την έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής·

(ε)

Του τύπου καθώς και των στοιχείων που καταχωρίζονται σ’ αυτόν, του Μητρώου Αυτοεργοδοτούμενων Καλλιτεχνών·

(στ)

Του ύψους των τελών τα οποία καταβάλλονται από αυτοεργοδοτούμενους καλλιτέχνες για τη συμπερίληψή τους στο Μητρώο Αυτοεργοδοτούμενων Καλλιτεχνών·

(ζ)

Τη διαδικασία πρόσληψης και τους όρους εργασίας του προσωπικού το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του Άρθρου 23.

(3)

Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή δεν ακυρώσει τους Κανονισμούς στο σύνολό τους ή μερικώς, αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε περίπτωση τροποποίησής τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων συνολικώς ή μερικώς δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα έχουν τροποποιηθεί, και ισχύουν από την ημέρα της δημοσίευσής τους

Έναρξη ισχύος. 27. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Άρθρο 25)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25

 1. Δημιουργικός Σύνδεσμος Κύπρου
 2. Εικαστικοί Καλλιτέχνες Κύπρου
 3. Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου
 4. Ένωση Σκηνοθετών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Κύπρου
 5. Επιμελητήριο Καλών Τεχνών
 6. Κέντρο Κυπρίων Συνθετών
 7. Κυπριακό Κέντρο Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου
 8. Κύπριοι Χαράκτες (ΚΧ)
 9. Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου
 10. Παγκύπριος Σύνδεσμος Αγγειοπλαστών-Κεραμιστών

Άρθρα

Άρθρα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

Λαικές Αγορές σε διάφορες χώρες                
 • 19-05-2024 23:02:14
 • Hits 15

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:23:35
 • Hits 219

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη, παραλίες κλπ . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:20:21
 • Hits 238

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:52:37
 • Hits 236

Bίντεο με εκπομπές για την Παιδεία & Παιδιά

Bίντεο με εκπομπές για Παιδεία & Παιδιά. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:47:24
 • Hits 359

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 211

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 471
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3967
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11728
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2528
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4087