Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.167, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 21 του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου του 2011 [Ν. αρ. 110(Ι)/2011], το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της αρμόδιας αρχής αποφασίζει για τη χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, τουλάχιστον το 50% των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων πρέπει να διατίθεται για συγκεκριμένους σκοπούς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη λήψη μέτρων με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης, την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες, την απομόνωση του διοξιδίου του άνθρακα από τα δάση, την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα, την ενθάρρυνση της στροφής προς τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών, τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της θερμομόνωσης, την παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα κ.ά.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που εισπράχθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για τον τρόπο που διατέθηκε το ποσό αυτό.»

Απάντηση ημερομηνίας 6 Απριλίου 2015 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.167, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2014 σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα εξής:

1.      Διαδικασία Δημοπράτησης Δικαιωμάτων εκπομπών:
Με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου του 2011 [Ν. Αρ. 110(Ι)/2011], από το 2013 και μετά, τίθενται σε πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν. Ο καθορισμός και η κατανομή των δικαιωμάτων δημοπράτησης των κρατών μελών της EE έγινε με βάση τον Κανονισμό της Ε. Επιτροπής Αρ. 1031/2010. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του Αρ. 74.756 στις 20/2/2013, ενέκρινε σχετική Συμφωνία η οποία υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑ&Π) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για τον πλειστηριασμό των καθορισμένων ποσοτήτων δικαιωμάτων στην κοινή Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα και την είσπραξη του πλειστηριάσματος προς τη Κυπριακή Δημοκρατία.

2.      Παρακολούθηση της Δημοπράτησης Δικαιωμάτων εκπομπών και είσπραξης εσόδων:
Το 2013 έγινε η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της εν λόγω Συμφωνίας του ΧΑΚ από το Τμήμα Περιβάλλοντος, καθώς και παρακολούθηση της κατάθεσης των ανάλογων εισπράξεων στο λογαριασμό του Κράτους. Συγκεκριμένα, το 2013 δημοπρατήθηκαν 307.000 δικαιώματα γενικού τύπου, σε 16 πλειστηριασμούς, με μέση τιμής πώλησης 5,92€ ανά δικαίωμα, δημιουργώντας έσοδα για την Κυπριακή Δημοκρατία ύψους 1.928.000€.

3.      Διαχείριση των εσόδων Δημοπράτησης:
Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 21 του ιδίου Νόμου, τουλάχιστον το 50% των εσόδων από την δημοπράτηση πρέπει να διατίθενται για συγκεκριμένους σκοπούς μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 76.201 ημερ. 19/12/2013, εγκρίθηκε:

          (i)      η εγκαθίδρυση Διαχειριστικής Επιτροπής που θα συμβουλεύει την Κυβέρνηση για την χρηστή, αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των εσόδων, καθώς και,

          (ii)     ο περαιτέρω καθορισμός του πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου των εσόδων από την Αρμόδια Αρχή (ΥΓΑΑ&Π) άνευ επαναφοράς στο Υπουργικό Συμβούλιο.

          Η Διαχειριστική Επιτροπή, στο παρόν στάδιο, ετοιμάζει πρόταση για προγραμματικό επενδυτικό πλάνο για την χρήση των εσόδων που θα προκύψουν από την δημοπράτηση των δικαιωμάτων για το υπόλοιπο της περιόδου 2013-2020, το οποίο αφού ολοκληρωθεί, θα υποβληθεί γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως προνοούν οι διατάξεις του Νόμου 110(1)72011.

4.      Υποβολή εκθέσεων προς EE, Βουλή των Αντιπροσώπων και κοινό:
Σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 21 του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου του 2011 [Ν. Αρ. 110(Ι)/2011] και τον πρόσφατο Ευρωπαϊκό κανονισμό EU 525/2013, η Αρμόδια Αρχή παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις των πλειστηριασμών και εξασφαλίζει τη σχετική δημοσιότητα.  Η πληροφόρηση θα παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και στους Δικαιούχους, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας της ορθολογιστικής διάθεσης των εσόδων.

Σύμφωνα επίσης με το εδάφιο (4) του άρθρου 21 η Αρμόδια Αρχή, μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση, για την εφαρμογή των κανόνων πλειστηριασμού (στη βάση του Κανονισμού EU 1031/2010) ιδίως όσον αφορά τη δίκαιη και ανοιχτή πρόσβαση, τη διαφάνεια, τη διαμόρφωση των τιμών και τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές. Η πρώτη έκθεση της Κύπρου, που καλύπτει το πρώτο έτος 2013 της περιόδου 2013-2020 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων «ReportNet» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environmental Agency) στις 3 Νοεμβρίου 2014.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς που δεν έχουν εκταμιευτεί / διατεθεί μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία το κράτος μέλος υποβάλλει την εν λόγω έκθεση στην Επιτροπή, ποσοτικοποιούνται και καταγράφονται στις εκθέσεις για τα επόμενα έτη.

Συνοπτικά, η έκθεση αναφέρει ότι το συνολικό ποσό που υποβάλλεται ως διάθεση των εσόδων από τους πλειστηριασμούς του 2013 (συνολικού ύψους 1.928.000€) ανέρχεται στις 533.000€, που αντιστοιχεί στο 28% των συνολικών εσόδων του 2013, ως ακολούθως:

          300.000 Τμήμα Δασών

            89.000 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

            66.000 Τμήμα Γεωργίας

        455.000 € Υποσύνολο διάθεσης εσόδων για έργα και έρευνα

          78.000 € Διοικητικά έξοδα συστήματος (αμοιβή ΧΑΚ)

        533.000 € Σύνολο Διάθεσης Εσόδων Πλειστηριασμών στο 2013

   (= 28% των εσόδων)

          Τα πιο πάνω ποσά διατέθηκαν μέσω του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2013.

          Το υπόλοιπο 22% των συνολικών εσόδων του 2013, δηλαδή 421.000€, θα καταγραφεί στις εκθέσεις για τα επόμενα έτη και θα πρέπει να διατεθεί αναλόγως στα επόμενα έτη της περιόδου 2013-2020, ώστε να συμπληρωθεί το 50% των εσόδων που με βάση τη Νομοθεσία, θα πρέπει να διατεθεί για κατάλληλες δράσεις της κλιματικής αλλαγής.

          Η εν λόγω έκθεση της Κύπρου που υποβλήθηκε στην EE στις 3/11/2014 και καλύπτει το πρώτο έτος 2013 της περιόδου 2013-2020,έχει αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 24/11/2014 και θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος για ενημέρωση του κοινού. Περαιτέρω, τα στοιχεία των δημοπρατήσεων έχουν επίσης δοθεί στην Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, για δημοσιοποίηση.

          Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΑΛ/ΑΜ/Ap-23.06.010.04.167