Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 464):

(γ)        Αναϊσορρόπηση Τελών.  Στα πλαίσια της εισαγωγής Διατιμήσεων Οριακού Κόστους, η Βουλή ενέκρινε στις 15.11.2002 (ΚΔΠ 546/02) τις Διατιμήσεις που υποβλήθηκαν από την Αρχή. Στόχος των νέων διατιμήσεων είναι να γίνουν σωστές και ορθολογιστικές διατιμήσεις για να μπορεί ο κάθε καταναλωτής να χρεώνεται με το πραγματικό του κόστος και να καταργηθεί η αλληλοεπιδότηση μεταξύ των κατηγοριών. Η εφαρμογή των διατιμήσεων έπρεπε να γίνει σε τρεις φάσεις. Η Φάση Α άρχισε  τη 1η Μαρτίου 2003 και η Φάση Β τη 1η Μαΐου 2005. Η εισαγωγή νέων διατιμήσεων θα γίνει μετά την έγκριση τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Στις 29.10.2009 η ΡΑΕΚ ενέκρινε αυξήσεις στις  υφιστάμενες διατιμήσεις της Αρχής με ποσοστό αύξησης 1,5% από 1.1.2010, επιπλέον 1,5% από 1.1.2011 και περαιτέρω 1,5% από 1.1.2012. Στη συνέχεια η Αρχή διαμόρφωσε και απέστειλε στη ΡΑΕΚ τα νέα τέλη χρέωσης αφού προηγουμένως η ΑΗΚ, στις 21.10.2009, υπέβαλε το σχέδιο Μείωσης των Δαπανών της. Η ΡΑΕΚ προχώρησε στην έγκριση τους στις 15.12.2009.

Με επιστολή της ημερ. 15.5.2009 η ΡΑΕΚ ενέκρινε την από 1.6.2009 ανάκτηση του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου, απόφαση η οποία ωστόσο αναστάληκε.  Η ΡΑΕΚ με επιστολή της ημερ. 18.2.2010, όρισε εκ νέου ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του θεσμού ανάκτησης του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου την 1η Μαρτίου 2010.

Ο Πρόεδρος μας ανέφερε ότι η ΡΑΕΚ προχώρησε στις 29.10.2009 με την έγκριση μόνο της συνολικής αύξησης επί των υφιστάμενων διατιμήσεων, χωρίς την έγκριση της αναϊσορρόπησης των τελών, θέμα για το οποίο ζητήθηκε από τη ΡΑΕΚ υποβολή νέας μελέτης η οποία ετοιμάστηκε από την ΑΗΚ και υποβλήθηκε πρόσφατα στο ΔΣ για λήψη απόφασης.