Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1030, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει μελέτες για τις επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας, των δασών κ.λπ. και, εάν ναι, ποια είναι η εκτιμημένη ζημιά για κάθε τομέα ξεχωριστά και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, καθώς και αν έχει ετοιμαστεί εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων. Παρακαλώ επίσης όπως μας αποσταλούν οι εν λόγω μελέτες ή/και το σχέδιο.»

Απάντηση ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1030, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 22 Απριλίου 2010, σε σχέση με την ερώτηση του βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Αναμενόμενες Επιπτώσεις στην Κύπρο (Γενικά) 

Η σοβαρότητα των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος κυμαίνεται ανάλογα με τη γεωγραφική περιφέρεια. Σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς μελέτες, η ευρύτερη περιοχή της μεσογειακής λεκάνης βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα προβλήματα.

Στην Κύπρο, οι προβλεπόμενες κλιματικές μεταβολές θα έχουν επιπτώσεις στη γεωργία, όσον αφορά τις αποδόσεις, τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και τον γεωγραφικό προσανατολισμό της παραγωγής. Οι αυξανόμενες πιθανότητες εκδήλωσης ακραίων φυσικών φαινομένων θα αυξήσουν τον κίνδυνο ζημιών στην παραγωγή. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει εξάλλου και το έδαφος, απομακρύνοντας τις οργανικές ύλες - ένα βασικό παράγοντα της γονιμότητας των εδαφών.

Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στα δάση θα περιλαμβάνουν επιπτώσεις στην υγεία και παραγωγικότητα των δασών και μεταβολές στη γεωγραφική εξάπλωση ορισμένων ειδών δένδρων.

Στον τομέα της ενέργειας, ο πολλαπλασιασμός των περιόδων αιχμών ζήτησης για σκοπούς ψύξης θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την διανομή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η αλλαγή του κλίματος θα είναι ολοένα και περισσότερο υπεύθυνη για την απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων   οικοσυστημάτων,   γεγονός   που   θα   βλάψει   όχι   μόνο   τα   είδη   που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα οικοσυστήματα, αλλά και τις συνδεόμενες με αυτά υπηρεσίες, στις οποίες στηρίζεται η κοινωνία.

Οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες θα έχουν επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στην υγεία των ζώων και των φυτών. Με την αύξηση της συχνότητας των ακραίων φαινομένων, ενδέχεται να αυξηθούν και τα σχετιζόμενα με το κλίμα κρούσματα ασθενειών. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί επίσης να επηρεάσει την εξάπλωση σοβαρών λοιμωδών νόσων που μεταδίδονται μέσω φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ζωωνόσων. Επίσης, θα απειλήσει τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία των φυτών, ευνοώντας την εξάπλωση νέων ή μεταναστευτικών επιβλαβών οργανισμών.

Τέλος, η αλλαγή του κλίματος δυνατό να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα και διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων, επηρεάζοντας πολλούς τομείς, όπως την παραγωγή τροφίμων, όπου το νερό διαδραματίζει καίριο ρόλο.

Εθνικές Δράσεις

Ενόψει των πιο πάνω, το Υπουργείο μας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,   στα   πλαίσια   της   ανάγκης   για   ανάπτυξη   Εθνικού   Στρατηγικού   Σχεδίου Προσαρμογής στις   επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, προχώρησε   στις ακόλουθες δράσεις:

(α)     Εκπόνηση Μελέτης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης. Τα αποτελέσματα της Μελέτης είναι στο στάδιο διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς (Φορέας Εκπόνησης: Τμήμα Περιβάλλοντος).

(β)     Εκπόνηση Μελέτης για το Μέλλον της Γεωργίας στην Κύπρο. Στη μελέτη εκτιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην κυπριακή γεωργία. Η εν λόγω μελέτη βρίσκεται στο στάδιο τελικής έγκρισης (Φορέας Εκπόνησης: Τμήμα Γεωργίας).

(γ)     Πειραματική διερεύνηση των επιπτώσεων της μείωσης της άρδευσης, αύξηση της ηλιοφάνειας και της θερμοκρασίας σε συγκεκριμένες καλλιέργειες (Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών).

(δ)     Εκπόνηση Μελέτης για εκτίμηση των επιπτώσεων στα δάση της Κύπρου από την αλλαγή του κλίματος (Φορέας Εκπόνησης: Τμήμα Δασών).

(ε)     Σχεδιασμός και εφαρμογή σχεδίου απεξάρτησης μας από τα επίπεδα βροχόπτωσης για σκοπούς κάλυψης κυρίως των αναγκών ύδρευσης (Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων).

Επόμενες Ενέργειες - Ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής

Για την αντιμετώπιση, των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος προγραμματίζεται η ανάπτυξη ενός Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό θα υποστηριχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Κύπρου σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Η 1η Φάση (2010-2012) θα εστιαστεί σε τέσσερεις πυλώνες δράσης:

(α)     δημιουργία μιας γνωστικής βάσης σχετικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος,

(β)     ενσωμάτωση της προσαρμογής στους στρατηγικούς τομείς πολιτικής,

(γ)     χρήση συνδυασμού μέσων πολιτικής (μέσων που βασίζονται στην αγορά, κατευθυντηρίων γραμμών, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) ώστε να διασφαλιστεί η προσαρμογή και

(δ)     αναβάθμιση της διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά την προσαρμογή. Η 2*1 Φάση που είναι η εφαρμογή θα αρχίσει το 2013.

Καταληκτικά, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα είναι μια μακρόχρονη και συνεχής διαδικασία και απαιτεί στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Κυβέρνηση θα στηρίξει τις εθνικές προσπάθειες προσαρμογής, εξασφαλίζοντας την επάρκεια πόρων για αποτελεσματικές και οικονομικά συμφέρουσες δράσεις προσαρμογής, ώστε να δημιουργηθεί μια βιώσιμη βάση για τις μελλοντικές γενεές. Το Υπουργείο μας θα επανεξετάζει τακτικά την πρόοδο εφαρμογής του Σχεδίου Προσαρμογής, με στόχο την ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής προσαρμογής από το 2013 και μετά.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»

ΑΛ/ΓΕ/AP-23.06.009.04.1030