Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 60):

(β)     Πολιτικές και μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η Κύπρος έχει επικυρώσει τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματολογικές αλλαγές, καθώς και το Πρωτόκολλο του Κιότο και έχει, συνεπώς, δεσμευτεί, μεταξύ άλλων, να συντάξει, εφαρμόσει, δημοσιεύσει και επικαιροποιεί πρόγραμμα μέτρων για μετριασμό των κλιματολογικών αλλαγών. Σημειώνεται ότι η Κύπρος δεν είναι ενταγμένη στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης ούτε στο Παράρτημα Β του Πρωτόκολλου και άρα δεν έχει ποσοτικές δεσμεύσεις όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Βάσει των πιο πάνω δεσμεύσεων, ετοιμάστηκε Στρατηγικό Σχέδιο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10.9.2003. Το Σχέδιο, το οποίο προνοεί τη λήψη σειράς συναφών μέτρων στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, βιομηχανίας, μεταφορών, απορριμμάτων και στον οικιακό/τριτογενή τομέα, αναμένεται να επικαιροποιηθεί παράλληλα με τη μεταφορά, στο εθνικό δίκαιο, του νέου κοινοτικού νομοθετικού πακέτου για το κλίμα και την ενέργεια.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επιστολή του ημερ. 18.9.2009, εισηγήθηκε όπως κινηθούν οι διαδικασίες για την ένταξη της Κύπρου στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης Πλαίσιο και στις 21.10.2009 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχετική πρόταση με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι οι οποίοι προτάθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος και τους εμπλεκόμενους φορείς και αφορούν κυρίως στη μειωμένη συμμετοχή της Κύπρου στη χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων χωρών και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των έργων που αναπτύσσονται στην Κύπρο στα πλαίσια του Καθαρού Μηχανισμού Ανάπτυξης του Πρωτόκολλου του Κιότο.
Με επιστολή της ημερ. 27.5.2010, η Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Δράσης επισημαίνει ότι μετά από την ένταξη της Μάλτας στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης, η Κύπρος είναι το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης Πλαίσιο, γεγονός που χαρακτηρίζεται ανεπιθύμητο από την Επιτροπή.
Το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση, και συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την υποβολή πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης.