Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.61 ):

Προσαρμογή στις κλιματολογικές αλλαγές.

(α)     Εθνικό Πρόγραμμα Μέτρων Προσαρμογής στις Κλιματολογικές Αλλαγές. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματολογικές αλλαγές, τα συμβαλλόμενα μέρη ετοιμάζουν εθνικά προγράμματα μέτρων για διευκόλυνση της προσαρμογής τους στις κλιματολογικές αλλαγές. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο για περιορισμό της έκθεσης στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, θεσπίζεται με τη Λευκή Βίβλο "Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης". Όπως μας πληροφόρησε το Τμήμα, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει προτείνει ως ένα από τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής προσαρμογής στις κλιματολογικές αλλαγές.

Παρόλο που η Κύπρος βιώνει ήδη τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών, δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα σε εθνικό επίπεδο ενιαίο σχέδιο δράσης για την προσαρμογή στις κλιματολογικές αλλαγές, με εξαίρεση επιμέρους προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως το νερό και τα δάση.

(β)     Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις 23.12.1999, με το Νόμο 23(ΙΙΙ)/1999. Στόχος της Σύμβασης είναι η καταπολέμηση της απερήμωσης και ο μετριασμός των επιπτώσεων της ξηρασίας στις επηρεαζόμενες χώρες.   Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να ετοιμάσουν και να εφαρμόσουν Εθνικά Προγράμματα Δράσης, στα οποία να εξετάζεται η κατάσταση του περιβάλλοντος στις πληγείσες ή απειλούμενες περιοχές, να εξακριβώσουν τα αίτια και τις συνέπειες της απερήμωσης και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις για ανάσχεση του φαινομένου.

Με στόχο την υλοποίηση των πιο πάνω δεσμεύσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέθεσε σε ιδιώτες μελετητές την ετοιμασία προσχεδίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για την καταπολέμηση της απερήμωσης, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 13.3.2008.
Σύμφωνα με το προσχέδιο, το 57% των εδαφών της Κύπρου βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ως προς τον κίνδυνο απερήμωσης, ενώ στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα διάφορα σενάρια των κλιματολογικών αλλαγών, το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 70,5%.
Με την ολοκλήρωση του προσχεδίου, το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε, το Δεκέμβριο του 2008, σε Δημόσια Διαβούλευση και σε επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την ετοιμασία Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο όπου να καθορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα προταθούν για συμπερίληψη στο ΕΣΔ.
Παρά την πάροδο πέραν των 10 ετών από την επικύρωση της Σύμβασης και πέραν των δύο ετών από την ετοιμασία του Προσχεδίου, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση ως προς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
Όπως μας πληροφόρησε το Τμήμα, στο προσχέδιο ΕΣΔ προτείνεται η λήψη περίπου 200 μέτρων που αφορούν σε διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες, η υλοποίηση των οποίων είναι δύσκολο να προωθηθεί αν δεν προηγηθεί η κοστολόγησή τους.

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου μας πληροφόρησε ότι η κοστολόγηση των μέτρων αναμένεται να γίνει μέσω ειδικής μελέτης που θα εκπονηθεί το 2011, για την οποία έχει περιληφθεί πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Τμήματος.