Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.60  ):

Κλιματολογικές Αλλαγές.

(α)     Νέο νομοθετικό πακέτο Κλίμα-Ενέργεια.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 17.12.2008, το νέο Κοινοτικό νομοθετικό πακέτο για τις κλιματολογικές αλλαγές και την ενέργεια, για σκοπούς υλοποίησης της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.
Το πακέτο περιλαμβάνει έξι Κανονισμούς/Οδηγίες και Αποφάσεις σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που τέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως η αύξηση κατά 20% της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αύξηση κατά 10% της χρήσης των βιοκαυσίμων, οι οποίες θα πρέπει να μεταφερθούν σταδιακά, μέσα σε καθοριζόμενα χρονοδιαγράμματα, στο εθνικό δίκαιο.
Τα δύο από τα έξι νομοθετήματα αφορούν στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και τα άλλα τέσσερα στο Τμήμα Περιβάλλοντος.
Από τα τέσσερα νομοθετήματα, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το Τμήμα χειρίζεται ήδη τη μεταφορά των δύο στο εθνικό δίκαιο, ενώ για τα άλλα δύο ο Γενικός Εισαγγελέας αποδέχτηκε την εισήγηση του Τμήματος για ανάθεση της εργασίας σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους μετά από διαδικασία προσφορών και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών παρείχε την έγκρισή του για αγορά των υπό αναφορά υπηρεσιών, έναντι εκτιμωμένης δαπάνης ύψους €250.000. Όπως μας πληροφόρησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε το Σεπτέμβριο του 2010, ενώ η μεταφορά ολόκληρου του πακέτου στο εθνικό δίκαιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2012.

Όσον αφορά στα νομοθετήματα που τυγχάνουν χειρισμού από το Τμήμα, οι πρόνοιες του άρθρου 1(10) και (13) της Οδηγίας 2009/29, που αφορούν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 31.12.2009. 
Επίσης, οι πρόνοιες της Οδηγίας 2008/101 για την ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, έπρεπε να είχαν μεταφερθεί το αργότερο μέχρι τις 2.2.2010. Λόγω καθυστέρησης υλοποίησης των πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές, στις 27.1.2010 και 25.3.2010, αντίστοιχα.

Προσχέδιο τροποποιητικού νομοσχεδίου για ικανοποίηση των πιο πάνω υποχρεώσεων ετοιμάστηκε και στάληκε στη Νομική Υπηρεσία στις 20.5.2010 για νομοτεχνικό έλεγχο.