Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 44:
(ε) Αναφορές και υποβολή στοιχείων σε σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και το σχετικό Πρωτόκολλο του Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να υποβάλλουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκθέσεις για τις εκπομπές αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και για τις πολιτικές και μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωσή τους.
Η απόφαση αρ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερ. 11.2.2004, για καθιέρωση μηχανισμού παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο, διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των κρατών σε σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη για τη συλλογή στοιχείων (σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία / Τμήματα) και την ετοιμασία των εκθέσεων αυτών.
Κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008, αποστάληκαν από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με τη μη έγκαιρη υποβολή των πιο πάνω αναφορών από την Κυπριακή Δημοκρατία. Στις απαντητικές επιστολές εκφράζεται η άποψη ότι, λόγω του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι ενταγμένη στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών ούτε στο Παράρτημα Β του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για αποστολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά επειδή επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κοινότητα για την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών, συνεχίζει να υποβάλλει εθελοντικά τις σχετικές πληροφορίες προς την Επιτροπή.
Παρόλο που στο παρελθόν είχα εισηγηθεί όπως, ενόψει της διχογνωμίας που παρατηρείται μεταξύ της Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής των πιο πάνω στοιχείων, γίνουν ενέργειες για διευκρίνιση του όλου θέματος, εισήγηση με την οποία η Υπηρεσία συμφώνησε. Το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με διαβεβαίωσε ότι οι προτάσεις και εισηγήσεις μου που αφορούν σε αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θα υλοποιηθούν εντός του 2010 και ότι μεγάλο μέρος τους αναμένεται να ρυθμιστεί στα πλαίσια της μεταφοράς, στην εθνική νομοθεσία, του νέου νομοθετικού πακέτου «κλίμακα ενέργεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά στη διχογνωμία που παρατηρείται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τις κλιματολογικές αλλαγές, με πληροφόρησε ότι το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα στα πλαίσια διμερούς συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφορικά με την εξέταση αναθεώρησης του καθεστώτος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το Πρωτόκολλο του Κιότο και ένταξή της στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.