Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 95):

Γεωργικά Φάρμακα.

(α)     Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου.  Διαπιστώσαμε ότι, παρά την ανίχνευση ουσιών σε επίπεδα ψηλότερα των καθορισμένων Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων  (ΑΟΚ) σε σταφύλια, τόσο κατά το 2007 όσο και κατά το 2008, σε ποσοστό 19% και 30%, αντίστοιχα, των δειγμάτων που εξετάστηκαν, τα δείγματα του συγκεκριμένου προϊόντος αντί να αυξηθούν, μειώθηκαν από 42 το 2007 σε 30 το 2008 και σε 27 το 2009.  Για σκοπούς βελτίωσης της διαδικασίας, εισηγηθήκαμε όπως τα αποτελέσματα του ετήσιου προγράμματος αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη κατά την ετοιμασία του προγράμματος για τον επόμενο χρόνο.  Στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει επίσης να γίνει πρόνοια για επαναληπτικούς ελέγχους σε παραγωγούς ή/και συσκευαστήρια στα οποία έχει αποσταλεί «τελευταία προειδοποίηση» λόγω της ανίχνευσης υπολειμμάτων σε επίπεδα ψηλότερα των ΑΟΚ κατά το προηγούμενο έτος.

Η Διευθύντρια του Τμήματος μας πληροφόρησε ότι οι εισηγήσεις μας  λήφθηκαν  υπόψη κατά την ετοιμασία του ετήσιου προγράμματος για το 2010.

(β)     Υπερβάσεις Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων.   Σύμφωνα με το άρθρο 21(1)(στ) του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου (Ν.1(Ι)/93), κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία είναι ένοχο ποινικού αδικήματος.  Όπως αναφέρεται και στην Έκθεσή μας για το προηγούμενο έτος, παρά τον εντοπισμό παραβάσεων κατά τις αναλύσεις δειγμάτων, μέχρι σήμερα το Τμήμα δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελίες παραγωγών ή συσκευαστών.  Σε πρόσφατη αποστολή του στην Κύπρο, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε την άποψη ότι η αρμόδια Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει σε τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να περιληφθούν διατάξεις για δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων.

Η Διευθύντρια μας πληροφόρησε ότι το Τμήμα, προωθεί τη διαδικασία για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

(γ)     Ποντικοκτόνο-Δόλωμα για την Καταπολέμηση της Ποντίκας. Κατόπιν επισήμανσης της Υπηρεσίας μας, το Τμήμα προέβη στην εγγραφή του ποντικοκτόνου δολώματος που κατασκευάζει για καταπολέμηση της ποντίκας στο Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων, το οποίο ενέκρινε τη σχετική ετικέτα στις 8.2.2010.