Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.873, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2010, του  βουλευτή εκλογικής  περιφέρειας Λευκωσίας  κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει  ότι τα υφιστάμενα καταφύγια σκύλων, τα οποία διαχειρίζονται εθελοντικές  οργανώσεις με μεγάλο κόστος και θυσίες, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα διαχείρισης, γεγονός που αντανακλάται στην ποιότητα των συνθηκών φιλοξενίας και φύλαξης των ζώων.

Παρακαλώ  τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για  το μέγεθος της ετήσιας οικονομικής  βοήθειας που παρέχεται στα καταφύγια ζώων, σε ποια καταφύγια δίνεται οικονομική βοήθεια και τι ύψους, αν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τους όρους λειτουργίας και τις υποχρεώσεις όλων όσοι διατηρούν καταφύγια ζώων και, αν δεν υπάρχει, πότε πρόκειται να προωθηθεί το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο.»

Απάντηση  ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.873, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 25/05/10, με την οποία διαβιβάστηκε η πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Είναι γεγονός ότι σήμερα στην Κύπρο  λειτουργούν 5 μεγάλα και 4-5 μικρά καταφύγια σκύλων. Τα καταφύγια αυτά βρίσκονται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και τα διαχειρίζονται σύνδεσμοι προστασίας ζώων και ζωοφιλικές οργανώσεις/σωματεία.

Γενικά, οι Οργανώσεις Προστασίας Ζώων θεωρούνται ως ιδρύματα που επιτελούν κοινωφελές έργο και η λειτουργία τους βασίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών τους. Εξασφαλίζουν δε οικονομικούς πόρους για τις δραστηριότητες τους, από εισφορές, εράνους και δωρεές.

Η Κυβέρνηση, εκτιμώντας το έργο που επιτελούν  οι οργανώσεις αυτές, τους παρέχει οικονομική ενίσχυση υπό μορφή χορηγίας, ώστε να καλύπτουν μέρος των λειτουργικών τους αναγκών. Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από το έτος 2001 και μετά, περιλαμβάνεται κάθε χρόνο στον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομική βοήθεια προς τις οργανώσεις προστασίας ζώων, η οποία διαμοιράζεται σε όλες τις οργανώσεις, ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες της κάθε οργάνωσης.

Βασική  προϋπόθεση για την καταβολή της  κρατικής χορηγίας, αποτελεί η υποβολή  από τις Οργανώσεις προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνοπτικής έκθεσης για  τις δραστηριότητες τους, όπως αυτές  καθορίζονται στους σκοπούς και  στόχους του καταστατικού τους, καθώς  και η υποβολή ετήσιου λογαριασμού εσόδων και εξόδων.

Μια σοβαρή επίσης παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη, στον καθορισμό του ποσού  της χορηγίας που δίδεται, είναι  και η λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων  ζώων από κάποια οργάνωση/σύνδεσμο/σωματείο.

Η κρατική χορηγία για τα έτη 2001-2007, ανερχόταν στις £10.000 το χρόνο για όλες τις οργανώσεις. Από το ποσό αυτό, το 50% (£5.000) διδόταν στις 4 οργανώσεις που είχαν καταφύγιο και το υπόλοιπο, στις άλλες 10-12 οργανώσεις που υπέβαλλαν εκθέσεις.

Για το έτος 2008, μετά από σχετικό αίτημα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, εγκρίθηκαν πρόσθετες πιστώσεις και έτσι η κρατική χορηγία προς τις οργανώσεις διπλασιάστηκε και ανήλθε στις €34.000. Δόθηκαν συνολικά €17.000 στα 5 μεγάλα καταφύγια, €7.500 στα 4 μικρά καταφύγια και το υπόλοιπο ποσό κατανεμήθηκε σε άλλες 7 οργανώσεις.

Η Κυβέρνηση, ικανοποιώντας σχετικά  αιτήματα των οργανώσεων, υπερδιπλασίασε την κρατική χορηγία και για  το έτος 2009, όπου δόθηκε συνολικά το ποσό των €71.500. Στα 5 μεγάλα καταφύγια  δόθηκαν συνολικά €39.500, στα 4 μικρά €11.000 και στις υπόλοιπες 8 οργανώσεις €21.000.

Σημειώνεται ότι, η συνολική κρατική χορηγία  που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό  του 2010 και θα δοθεί τους επόμενους  μήνες στις οργανώσεις, ανέρχεται  και πάλι στο ποσό των €71.500.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τη δημιουργία καταφυγίου σκύλων (χώροι και υποστατικά φύλαξης σκύλων), εξασφαλίζεται άδεια με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από την πλευρά τους, θέτουν τους όρους για τη λειτουργία και τη διαχείριση του καταφυγίου με βάση τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου και του περί Σκύλων Νόμου.

Με  την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάσω  τους θερμούς χαιρετισμούς μου και  σας διαβεβαιώνω ότι θα βρίσκομαι  πάντα στη διάθεσή σας.»

ΑΛ/ΑΜ/AP-23.06.009.04.873