Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.446 ):

Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βιομηχανικές Εκπομπές και επιπτώσεις στην ΑΗΚ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ετοίμασε πρόταση Οδηγίας με τίτλο «Βιομηχανικές Εκπομπές» η οποία τροποποιεί και ενοποιεί επτά Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων για εγκαταστάσεις καύσης.  Η Οδηγία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2016. 
Τα προτεινόμενα όρια εκπομπής ρύπων για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης είναι πολύ χαμηλά.  Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, εάν η Οδηγία εφαρμοστεί από το 2016, η Αρχή δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις της Οδηγίας με κίνδυνο να της επιβληθούν σημαντικά χρηματικά πρόστιμα και να τεθεί σε κίνδυνο η επάρκεια παραγωγής από πιθανό κλείσιμο κάποιων μονάδων.

Επιπρόσθετα, για περιορισμό των εκπομπών ρύπων στα καθοριζόμενα από την εν λόγω Οδηγία όρια, η Αρχή θα είναι αναγκασμένη να προβεί σε εγκατάσταση δαπανηρών τεχνολογιών, με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην Αρχή.

Το Μάρτιο 2009 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως αρμόδια Αρχή, σε συνεργασία με την ΑΗΚ, ζήτησε από την ΕΕ, τη μετατόπιση της ημερομηνίας εφαρμογής της νέας Οδηγίας το 2020 αντί το 2016 και παράλληλα να δοθεί παρέκκλιση για τον Η/Σ Δεκέλειας,  υπό προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την σχετική έκθεση που υποβλήθηκε στην ΕΕ, το αναμενόμενο κόστος για την ΑΗΚ για την περίοδο 2016-2030, αν η προτεινόμενη Οδηγία εφαρμοστεί το 2016, ανέρχεται σε €200 εκ.

Το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί και αναμένεται ότι τον Ιούνιο 2010 θα ληφθεί οριστική απόφαση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εκδοθεί η νέα Οδηγία με εφαρμογή 1.1.2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως οι πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της  ΑΗΚ και κυρίως στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα, ώστε η ΑΗΚ να μπορέσει να  συμμορφωθεί με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι οι πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη ετοιμασία του νέου αναπτυξιακού προγράμματος της Αρχής.