Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.443 ):

Παράβαση των όρων λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών.

(α)     Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα γύρω από τους Ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου – Υπερβάσεις οριακών τιμών. Σύμφωνα με ετήσιες σχετικές εκθέσεις της ΑΗΚ προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τα έτη 2008 και 2009 έχουν διαπιστωθεί  σημαντικές υπερβάσεις των οριακών τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα γύρω από όλους τους σταθμούς όπως έχουν καθοριστεί από τους περί της Ποιότητας του  Ατμοσφαιρικού Αέρα Κανονισμούς του 2002 (ΚΔΠ 574/2002).

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η Αρχή για βελτίωση της ποιότητας του αέρα γύρω από τους σταθμούς της και συμμόρφωση με τις σχετικές άδειες και τη νομοθεσία.

Απαντώντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για τον Η/Σ Βασιλικού έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2009  οι μετατροπές για βελτίωση του συστήματος καύσης  στις Μονάδες Αρ. 1 και 2 και οι τιμές εκπομπής των αιωρούμενων σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου, βρίσκονται πλέον εντός των προβλεπόμενων ορίων.  Για τον Η/Σ Δεκέλειας, ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι, αποφασίστηκε να διεξαχθούν περαιτέρω δοκιμές με χημικά πρόσθετα εντός του 2010 και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα εξεταστεί και η περίπτωση της Μονής.

(β)     Μετρήσεις εκπεμπόμενων ρύπων από τους ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς - Υπερβάσεις πέραν των επιτρεπόμενων ορίων. Όπως προκύπτει από τα ετήσια στοιχεία της Αρχής για τα έτη 2006, 2007, 2008, και 2009  υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, σε όλους τους σταθμούς, αναφορικά με την εκπομπή ρύπων πέραν των επιτρεπόμενων ορίων από τις σχετικές άδειες, με κίνδυνο επιβολής ποινών στην Αρχή ή και ανάκλησης των σχετικών αδειών, σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας.  Σημειώνεται ότι έχει ήδη επιβληθεί στην ΑΗΚ πρόστιμο ύψους €2.500 (Ποινική Υπόθεση αρ. 2066/08) όσον αφορά στη συγκέντρωση σκόνης στα εκπεμπόμενα καυσαέρια στο σταθμό Βασιλικού ενώ  εναντίον της ΑΗΚ  εκκρεμούν δύο νέες Ποινικές Υποθέσεις αρ. 20359/09 και αρ.6016/2010, μετά από επιθεώρηση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο σταθμό Δεκέλειας.

Σχετικά με τον Η/Σ Δεκέλειας, αναφέρεται ότι οι διάφορες ενέργειες της Αρχής για βελτίωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων φαίνεται να μην απέδωσαν, ενώ για τις υπερβάσεις οξειδίων του αζώτου στους Η/Σ Δεκέλειας  και Η/Σ Μονής δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα οποιαδήποτε βελτιωτικά μέτρα.

Σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ημερ. 29.1.2009 και 7.1.2010, η Κύπρος πρέπει να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου.

Το θέμα των εκπομπών ρύπων θεωρείται πολύ σοβαρό και ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τις ενέργειες της Αρχής, για συντονισμένη αντιμετώπιση των πιο πάνω και πλήρη συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία, δεδομένου ότι οι εκπομπές ρύπων πέραν των επιτρεπόμενων ορίων συνεχίζονται και δημιουργούν, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ο Πρόεδρος μας ενημέρωσε για τα μέτρα που λαμβάνονται για βελτίωση της ποιότητας των εκπομπών διοξειδίου του θείου και σκόνης και πρόσθεσε ότι εξετάζονται τρόποι μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου.