Μετρήσεις εκπεμπόμενων ρύπων από τους ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς

Υπερβάσεις πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Στις σχετικές άδειες λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών καθορίζονται οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών ουσιών στα αέρια απόβλητα, όπως οξειδίων του αζώτου (ΝΟ/ΝΟχ), σκόνης, διοξειδίου του θείου κ.ά. Όπως προκύπτει από τα ετήσια στοιχεία της Αρχής για τα έτη 2006 μέχρι 2010 υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, σε όλους τους σταθμούς, με κίνδυνο επιβολής ποινών στην Αρχή ή και ανάκλησης των σχετικών αδειών, σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους. Συγκεκριμένα, το 2010 παρουσιάζονται υπερβάσεις, της οριακής τιμής της σκόνης στο σταθμό Δεκέλειας, της οριακής τιμής οξειδίων του αζώτου στους σταθμούς Δεκέλειας και Μονής, καθώς επίσης σοβαρές υπερβάσεις της οριακής τιμής διοξειδίου του θείου στη μονάδα αρ. 3 του Σταθμού Βασιλικού. Σημειώνεται ακόμη ότι, έχουν ήδη επιβληθεί στην ΑΗΚ τρία πρόστιμα συνολικού ύψους €8.200 για την περίοδο 2008-2010.
Αναφέρεται ότι οι διάφορες ενέργειες της Αρχής για βελτίωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων στον Η/Σ Δεκέλειας φαίνεται να μην απέδωσαν, ενώ για τις υπερβάσεις οξειδίων του αζώτου στους Η/Σ Δεκέλειας και Η/Σ Μονής δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα οποιαδήποτε βελτιωτικά μέτρα. Σχετικά με τις υπερβάσεις διοξειδίου του θείου στο Σταθμό Βασιλικού αναφέρεται ότι, το σύστημα αποθείωσης, στη Μονάδα αρ.3, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, έχει παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα από το Δεκέμβριο 2009 και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, 16 μήνες μετά, το σύστημα αποθείωσης εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ημερ. 29.1.2009, 7.1.2010 και 27.12.2010, η Κύπρος πρέπει να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Το θέμα των εκπομπών ρύπων θεωρείται πολύ σοβαρό και ζητήσαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τις ενέργειες της Αρχής, για αντιμετώπιση των πιο πάνω και πλήρη συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος μάς ενημέρωσε για τα μέτρα που λαμβάνονται για βελτίωση της ποιότητας των εκπομπών σκόνης, οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου και ανέφερε ότι το σύστημα αποθείωσης αναμένεται να επανέλθει σε κανονική και πλήρη λειτουργία το προσεχές Φθινόπωρο.

Έκθεση Γενικής Ελέγκτριας για την ΑΗΚ 2010