21.    Νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βιομηχανικές Εκπομπές και επιπτώσεις στην ΑΗΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) η οποία δημοσιεύτηκε στις 17.12.2010.  Τα νέα όρια εκπομπής ρύπων (σκόνη, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου) για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, τα οποία τίθενται σε ισχύ από 1.1.2016, είναι πολύ χαμηλά. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, εάν η Οδηγία εφαρμοζόταν από το 2016 στην Κύπρο, η Αρχή δεν θα ήταν σε θέση να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις της Οδηγίας με κίνδυνο να της επιβληθούν σημαντικά χρηματικά πρόστιμα, να τεθεί σε κίνδυνο η επάρκεια παραγωγής από πιθανό κλείσιμο κάποιων μονάδων και  η Αρχή θα ήταν αναγκασμένη να προβεί σε εγκατάσταση δαπανηρών τεχνολογιών.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ως αρμόδια Αρχή, και της ΑΗΚ, η Κύπρος πέτυχε τη μετατόπιση της ημερομηνίας εφαρμογής της νέας Οδηγίας για τις εγκαταστάσεις της το 2020. Επισημαίνεται ωστόσο ότι, η εφαρμογή της Οδηγίας αυτής, έστω και από το 2020 και μετά, θα έχει πολύ σημαντικό κόστος για την Αρχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως οι πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της  ΑΗΚ, ώστε η ΑΗΚ να μπορέσει να  συμμορφωθεί με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι οι κεφαλαιουχικές και οι λειτουργικές δαπάνες που θα προκύψουν από την εν λόγω Οδηγία έχουν ήδη συμπεριληφθεί στη μελέτη του αναπτυξιακού προγράμματος της ΑΗΚ και στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2011.

Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για την ΑΗΚ 2010